QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: L-rfparts
ad: Subscribe
ad: l-assoc
ad: l-gcopper
BG8IL China flag China

Login is required for additional detail.

QSL: DIRECT OR BURO VIA BA4EG (QRZ.CN QSL FORWARD SERVICE)

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 1202

 

400030 中国 重庆市 沙坪坝区 沙南街1号 南开中学电教室  田伟

 

    当我踏入高中的大门的时候,一个偶然的机会,接触了无线电制作,从那时候起,我就深深迷上了它。

    我的第一个作品是两管调频无线话筒,为了增加它的发射距离,我和小伙伴不断寻找更大功率的发射管,而学生时代是最穷的时代,所以一切的努力都停滞不前。接下来在寻找的过程中就一不小看到了对讲机、电台、业余无线电。

    大学时依然囊中羞涩,终于筹钱购买了STANDARD C150一台,如获珍宝,感谢BG8HL送我一副J型天线,每晚带着C150和天线到宿舍楼顶,手举天线倾听40公里外HAM在V段上聊天。2005年购入一台F30-5,那个夏天是最开心的,在29.6FM上通联了不少国内电台,印象最为深刻的是BD3CG张会友老师,给我的QSL卡片上写满了鼓励的言语。

    参加工作后真正意义上购置了短波电台,第一个短波收发信机是ICOM IC-751A,也有尝试参加CQWW-SSB比赛,有很多收获。

    业余无线电——我一生的挚爱!

6766344 Last modified: 2015-10-09 01:55:22, 2502 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - BG8IL
Latest Contacts for BG8IL at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
BG8SNK 2013-01-19 20m SSB OL14gi China WeiGuo Lu
VR2XJR 2012-12-28 20m SSB ON80fg Hong Kong Chi Fai Wong
RA3ZIH 2012-09-16 20m SSB KO85ss Russia Anatoly Ya. Ukolov
HS5NMF 2012-09-15 20m SSB OK03gv Thailand MR.NIKORN DEESAI
BI7PER 2012-09-09 20m SSB OL83ji China TOM LIN
VR2VCH 2012-09-09 20m SSB ON80fg China CHUNG CHUN SUN
BD4BO 2011-10-06 20m SSB PM01sf China Ding Jie (Tim)
BG6LEU 2011-09-17 20m SSB ON80fg China Wang De Min
BH7NI 2011-07-21 20m SSB ON80fg China Arno Yang
BV100ROC 2011-07-20 20m SSB PL04nf Taiwan Special Station for Repblic of China (TAIWAN) Centenary
9M2CYL 2011-07-20 20m SSB OJ14cg West Malaysia YL Chew
JA5TFF 2011-07-17 20m SSB PM86tf Japan HISAO FUJIHARA

Book Totals: 12 qso's   6 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Tue May 23 10:37:50 2017 UTC
CPU: 0.106 sec 71194 bytes mp