QRZ.COM
ad: DNyberg-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
HF90SOT Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP9PNB

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 5138

 

WSZYSTKIE KARTY QSL ZOSTAŁY WYSŁANE !

Ponad 90 lat temu rozwój radiokomunikacji amatorskiej nie ominął Ziemi Śląskiej. Pierwsze efekty tej działalności są
notowane w Bielsku-Białej, a jej prekursorem był Tadeusz Matusiak TPTM (późniejszy TPXA, SP6XA), który w 1926
r., będąc 14-letnim uczniem, zbudował nadajnik, na którym 16 listopada 1927 r. nawiązał pierwszą na Śląsku,
potwierdzoną kartą QSL, dwustronną łączność z krótkofalowcem szwedzkim SMUA z Goeteborga. W związku z tym
górnośląskie Oddziały Terenowe (OT-06, OT-29, OT-31, OT-50) postanowiły uświetnić ten jubileusz aktywną pracą w
eterze w miesiącu czerwcu i wydać dyplom jubileuszowy którego regulamin jest poniżej.

„90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku”
Regulamin Dyplomu Jubileuszowego

1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest Komitet Organizacyjny, składający się z przedstawicieli Oddziałów
Terenowych PZK: OT-06, OT-29, OT-31 i OT-50.
2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Śląsku.
3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu województwa
śląskiego (G).
4. Do Dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone od 1.06 do 30.06.2017 na dowolnym paśmie i
dowolną emisją.
Do Dyplomu liczy się tylko jedną łączność z daną stacją (nasłuch stacji), bez względu na pasmo i
emisję
. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją okolicznościową. Nie są zaliczane
łączności przez przemienniki i Echolink oraz cross-band i modulacją mieszaną.
5. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i
Dyplomów:
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla uczestnika spoza Górnego Śląska za zdobycie największej liczby punktów;
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla stacji indywidualnej, pracującej z województwa śląskiego (G), za
przeprowadzenie największej liczby QSO;
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla nasłuchowca, bez względu na miejsce zamieszkania, który zaloguje
największą liczbę stacji śląskich;
– Dyplomy dla wszystkich uczestników za zdobycie określonej liczby punktów;
– w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja, która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami
okolicznościowymi organizatora.
6. Punktacja dyplomowa
Za łączność ze stacją okolicznościową organizatorów : HF90GLI, HF90GOT, HF90ROP, HF90SOT, HF90TM- 20 pkt.
Za łączność ze stacją pracującą z województwa śląskiego: 5 pkt.
Aby zdobyć Dyplom, należy uzyskać następującą liczbę punktów:
Stacje SP – 90 pkt.; EU – 60 pkt.; DX – 40 pkt.
8. Dyplom jest wydawany w wersji elektronicznej i bezpłatnie.
9. Zgłoszenia na Dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca lipca na adres: SQ9V@wp.pl. Zgłoszenie
powinno zawierać następujące dane: znak korespondenta, data i czas QSO; znak, imię i adres e-mail wnioskodawcy.
10. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania Dyplomów nastąpi 1.09.2017.
11. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kol. Marka SP9HTY, który jest
Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego, a jego decyzje będą ostateczne.

 

 

More than ninety years ago, the development of amateur radio communication occurred in Silesia. The first effects were
recorded in Bielsko-Biała and pioneered by Tadeusz Matusiak TPTM (later TPXA). When he was 14 years old, he built
a ham station in 1926 and made the first two-way QSO in Silesia, confirmed by a QSL card, with a Swedish amateur
SMUA from Goeteborg on 16 November 1927. This year, we want to honour the Anniversary of the origin of amateur
radio movement in Upper Silesia.

“90 Years or Amateur Radio in Upper Silesia”
Jubilee Award Rules

1. The celebrations are handled by the Organising Committee, composed of the representatives of PZK Divisions: OT-
06, OT-29, OT-31, and OT-50.
2. The goal of the event is to recall the history of amateur radio in Silesia.
3. Awards will be granted for contacts (HRD’s) with the stations located in the Region of Silesia (G).
4. The contacts (HRD’s) conducted from 1.06 to 30.06.2017, any band, any mode, will be valid.
Only one QSO (HRD)
with a given Silesian station will count, regardless of band or mode. A QSO (HRD) with at least one special-event
station will be mandatory
. Contacts through repeaters and Echolink, as well as cross-band or mixed ones will not be
valid.
5. To honour the event participants, the organiser will grant Prizes, Cups and Awards:
– Prize, Cup, and Award for scoring the highest number of points by a participant from outside Upper Silesia;
– Prize, Cup, and Award for conducting the highest number of QSO’s by an individual station operating from Silesia
(G);
– Prize, Cup, and Award for logging the highest number of Silesian stations by an SWL, regardless of his/her place of
residence;
– Awards for the scorers of the requested numbers of points;
– In the case of an identical score, a higher position will be assigned to the station that has completed sooner the last
contact with the organiser’s special-event station.
6. Award Scoring
For a QSO (HRD) with a special-event station: 20 pts.(HF90GLI,HF90GOT,HF90ROP,HF90SOT
HF90TM)
For a QSO (HRD) with a station operating from Silesia: 5 pts.
To receive an Award, the Applicants should score as follows:
SP stations 90 pts.; EU stations 60 pts.; DX stations 40 pts.
8. The Award will be issued in an electronic version free of charge.
9. Please send your application by e-mail to: SQ9V@wp.pl by the end of July 2017. Your Application should contain:
the correspondents’ callsigns and the dates and times of your QSO’s, as well as your callsign, name, and e-mail address.
10. The conclusion of the event and Award issuance will be completed on 1.09.2017.
11. In case of dispute, Marek SP9HTY, the Organising Committee Coordinator, will make his decisions which will be
final.

 

Piu di 90 anni fa radioamatori da silesia hanno cominciato la sua attivita. Primi efetti sono
stati notati in cita Bielsko Biała dove era attivo sig. Tadeusz Matusiak call TPXA ( ex TPTM)
Tadeusz avendo 14 hanni ha montato da solo il trasmettitore su quale 16 novembre 1927 ha
riuscito fare, come primo radioamataore in Slesia il collegamento con SMUA da
Goeteborgain Svezia. Questo QSO e’ stato anche confermato con la cartella QSL

Vogliamo commemorare il Giubileo del inizio del movimento amatoriale in Silesia.
Termini Diploma Giubileo è stato pubblicato sul dipartimentale PZK

http://ot31.pzk.org.pl/90lat.html anche http://pzk.katowice.pl/news.php?readmore=1166
Filiali PZK : OT-06, OT-29, OT31 e OT-50 hanno stabilito che che la celebrazione del 90
anniversario della radio a Slesia si terrà a giugno 2017
La conclusione del giubileo tra radioamatori sara organizzato 27 agosto 2017 nel Giardino
Botanico Slesia in Mikołów
I dettagli vi terremo aggiornati sul nostro sito.
"90 anni di radioamatori in Alta Slesia"
Termini Diploma Giubileo
1. L'organizzatore delle celebrazioni giubilari del Comitato Organizzatore, composto da
rappresentanti :
Filiali PZK: OT-06, OT-29, OT-31 i OT-50.
2.
Lo scopo della manifestazione è quello di familiarizzare i partecipanti con la storia della
radio amatoriale in Slesia.

3. Diploma è rilasciato per la comunicazione effettuata stazioni (SWL) operanti nella regione
Slesia (G).

4. Per disploma vengono classificate collegamenti ( SWL) condotti da 1.06 a 30.06.2017 sul
qualsiasi banda ed misione. Diploma conta un solo contatto con quella stazione (SWL),
indipendentemente dalla frequenza e emissioni. E’
obbligatorio di effettuare la
comunicazione con almeno una stazione occasionale. Non sono compresi
collegamenti tramite ripetitore comunicazione e Echolink e cross-band e
modulazione mista

5. In onore dei partecipanti delle celebrazioni organizzate in forma di stabilite distinzioni
premi, trofei e diplomi:
- Premio materiale, diploma e un trofeo per il partecipante al di fuori dell'Alta Slesia per
vincere molti punti

- Premio materiale, diploma e un trofeo per la stazione individuale fuori del Slesia quale
ha raccolto piu QSO
- Premio materiale, diploma e un trofeo per stazione SWL , a prescindere dal luogo di
residenza,che registra il maggior numero di stazioni in Slesia;

- Diplomi per tutti i partecipanti per vincere un certo numero di punti
- nel caso di parità vince la stazione che conduce al piu presto collegamenti con stazioni
occasionali del organizzatore

6. Segnando diploma
Per la comunicazione con la stazione organizzatore occasionale: 20 punti.
Per la comunicazione con la stazione che lavoro da provincia della Slesia: 5 punti
Per guadagnare il diploma, è necessario ottenere il seguente numero di punti
Stazioni SP - 90 pts;. UE - 60 pts;. DX - 40 punti.

8. Il premio è emesso in forma elettronica e gratuitamente.
9. Le domande per il diploma devono essere inviate elettronicamente al fine di luglio al
seguente indirizzo:
SQ9V@wp.pl. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
nominativo, la data e l'ora del QSO; firmare il vostro nome e indirizzo e-mail del
richiedente.

10. Composizione delle dell'evento, e la fine dei diplomi rilasceranno 2017/09/01.
11. In caso di controversia l'interpretazione di queste norme è quello di colonnello SP9HTY
Marek, che è il coordinatore del Comitato Organizzatore e le sue decisioni sono definitive.

 

8286367 Last modified: 2017-08-21 21:02:06, 12615 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 23 17:58:55 2018 UTC
CPU: 0.063 sec 68471 bytes mp