QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
SN145BRAIL Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: Via SP2PBY

Page managed by SP2DDX Lookups: 6280

 

To celebrate the 145th anniversary of the Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a (Louise Braille Special Educational Centre for Blind and Visually Impaired Children and Youth) in Bydgoszcz, from 1 November 2017 to 30 November 2017 an occasional amateur radio station SN145brail will be active.  This project will be supported by the amateur radio club SP2PBY. You are more than welcome to contact us and our blind pupils.

L. Braille Special Educational Centre is the oldest school in Poland which educates visually impaired children and youth.  This place is an example that the traditional and the modern can coexist in harmony.  The school can be also characterized as creative and open to other people’s needs. It educates students who are blind, visually impaired, deaf-blind or with multiple disabilities at the age from 0 to 24 years.

Nowadays, the Educational Centre includes: Kindergarten, Primary School, Secondary  School, Technical College of Massage Therapy, Vocational School, Post-secondary School,  Job training School, and our country’s first (and the only) branch for deaf and blind children and youth.

At school, our students learn not only the  typical school subjects, but also:  everyday activities, Braille writing system, spatial cognition, independent movement and tactile graphic. They participate in other forms of education too: speech therapy, vision rehabilitation, dog assisted therapy, hippotherapy, etc. They develop their sports and artistic talents and win both national and international medals.

What is more, the highly qualified and specialized teachers succesfully prepare their students to be independent at different life stages.

 

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 145. Jahrestag  von Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy (Förderschule für Blinde und Sehbehinderte in Bydgoszcz) wird eine besondere Amateurfunkstelle SN145brail zugänglich. Dieses besondere Unternehmen wird vom Amateurfunkverein SP2PBY organisiert. Wir laden Sie herrzlich ein mit unseren blinden Schülern und uns Kontakt aufzunehmen.

Die Louis-Braille- Förderschule für Blinde und Sehbehinderte in Bydgoszcz ist die älteste Schule in Polen, die sehbehinderte Kinder und Jugendliche ausbildet. Sie verbindet Tradition und Moderne. Auβerdem ist diese Schule ein kreatives und aufgeschlossenes Zentrum, das die Blinden, Sehbehinderten, Taubblinden und Komplexbehinderten im Alter von 0 bis 24 erzieht.  

Heutzutage besteht das Zentrum aus den folgenden Schulen: Kindergarten, Grundschule, allgemeinbildendes Lyzeum, Massagefachschule, Berufsschule für Lyzeumabsolvente, Berufsschule, Förderberufsschule, und auch  die erste und einzige Abteilung für Taubblinde in Polen.

In den Schulen lernen unsere Schüler nicht nur die typischen Schulfächer, aber auch:  Alltagsaktivitäten, Brailleschrift, Räumliche Orientierung, unabhängige, selbstständige Bewegung und Blindengrafik. Sie nehmen an verschiedenen Unterrichten teil. Das sind: Sprachtherapie, Rehabilitation von Sehstörungen, Hundetherapie, Hippotherapie, usw. Sie entwickeln ihre Sport- und Kunsttalente, was bedeutet dass, sie nationale und internationale Medaille gewinnen. Die hochqualifizierten und spezialisierten Lehrer bereiten die Schüler auf das selbstständige Leben mit Erfolg vor.

 

QSL Policy

QSL cards please send by the via bureau or direct, no eQSL and LOTW.
Answer also only via bureau or direct.
Adres: Bydgoski Klub krótkofalowców
          ul. Glinki 32/E
          85-858 Bydgoszcz
          Poland

 

Z okazji 145-lecia Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy, w dniach od 1 do 30  listopada 2017 roku, pod egidą klubu SP2PBY będzie działała stacja okolicznościowa SN145brail. Serdecznie zapraszamy do łączności z nami i naszymi niewidomi podopiecznymi.

Ośrodek im. L. Braille'a w Bydgoszczy jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. Łączy  w sobie tradycję i nowoczesność. Jest otwartym i kreatywnym centrum kształcącym uczniów niewidomych, słabo widzących, głuchoniewidomych oraz ze złożoną niepełnosprawnością   w wieku 0 do 24  lat.                                                                                                                                              
  Dzisiaj w skład Ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum masażu, szkoła policealna, szkoła branżowa , szkoła przysposabiająca do pracy, a także pierwszy i jedyny w kraju oddział, który zajmuje się edukacją osób głuchoniewidomych.
W poszczególnych szkołach oprócz typowych przedmiotów szkolnych, uczniowie uczą się czynności dnia codziennego, pisma punktowego, orientacji przestrzennej,  samodzielnego poruszania się i tyflografiki. Uczestniczą w zajęciach logoterapii, rehabilitacji wzroku, kynoterapii, hipoterapii itd.  Rozwijają swoje talenty sportowe i artystyczne zdobywając medale w kraju i poza jego granicami. Wysoko wykwalifikowana kadra tyflopedagogiczna z sukcesem przygotowuje uczniów do kolejnych etapów samodzielnego życia.

   op. Kuba - 80m SSB, 2m FM

op. Przemek- 80m SSB, 2m FM

op. Michał - 80m SSB, 2m FM

 

Strona Ośrodka w Bydgoszczy  Link

Strona  Klubu SP2PBY   Link

8485141 Last modified: 2017-12-01 08:47:58, 6926 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Fri Feb 23 08:53:33 2018 UTC
CPU: 0.061 sec 63208 bytes mp