QRZ.COM
ad: elecraft
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
SN330VW Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA SP9KJU

Email: Login required to view

Page managed by SP9MDY Lookups: 3915

 

 

Special Event Station: 19 August - 22 September 2013



Stacja okolicznościowa pracuje z okazji 330. rocznicy Victorii Wiedeńskiej. W 1683 r., w drodze pod Wiedeń, przez ziemię głubczycką, raciborską podążał ze swoją armią król Jan III Sobieski.


Special Event Station celebrating 330th anniversary of Vien Victoria. King Jan III Sobieski went with his army to Vien through Glubczyce and Raciborz land in 1683 year.
 

Regulamin e-dyplomu „330 LAT VICTORII WIEDEŃSKIEJ”

 

1. Dyplom wydawany jest dzięki współpracy trzech zaprzyjaźnionych klubów: SP6ZJP, SP9KJU i SP9PRR, z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, dla uczczenia 330. rocznicy przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego przez Ziemię Śląską, w drodze na Odsiecz Wiedeńską.

2. Należy zdobyć minimum 330 punktów wg klucza:

- stacje HF330VW (SP9PRR), SN330VW (SP9KJU), 3Z330VW (SP6ZJP) przydzielają po 100pkt (należy obowiązkowo przeprowadzić QSO z tymi 3 stacjami),

- indywidualne stacje z Klubów SP9PRR, SP9KJU i SP6ZJP przydzielają po 10pkt,

- pozostałe stacje z OT PZK nr 31 przydzielają po 5 pkt,

- łączności można powtórzyć na innym paśmie lub innym rodzajem emisji, aby uzyskać więcej punktów,

- punkty zbieramy od 19.08 do 22.09.2013r.

3. Stacje zagraniczne również mogą zdobywać dyplom wg następujących zasad:

- dla stacji EU – należy przeprowadzić łączność przynajmniej z 2 stacjami okolicznościowymi (trzeba zdobyć 200 pkt),

- dla stacji DX – należy przeprowadzić łączność przynajmniej z 1 stacją okolicznościową (trzeba zdobyć 100 pkt),

4. Wyciąg z logu w formacie cabrillo należy wysłać w terminie 2 tygodni od zakończenia akcji na adres Managera: sq9nos@gmail.com

5. Dyplom wydawany jest bezpłatnie, tylko w formie elektronicznej.

6. Dyplomy będą numerowane wg kolejności zgłoszeń, a wykaz stacji zostanie umieszczony na stronie www.sp9kju.org

7. Dla 3 zdobywców największej ilości punktów przewidziano nagrody niespodzianki.

8. Wysłanie zgłoszenia na dyplom nie odbiera możliwości dalszego zbierania punktów, aby otrzymać nagrodę.

9. Decyzje komisji dyplomowej są ostateczne.

10. Komisja akcji: Grzegorz SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Hubert SP9MDY.

Zapraszamy do łączności!

---------------------------------------english-------------------------------------------------

 

330 Years of the Battle of Vienna (Vienna Victory)

e-Award Rules

 

1. The Award is issued by three clubs: SP9KJU, SP9PRR, and SP6ZJP, together with the Racibórz Regional Promotion Agency at the Piast Castle in Racibórz, to celebrate the 330th anniversary of the King of Poland Jan III Sobieski’s army march across Silesia to save Vienna.

2. Polish stations must earn at least 330 pts. as follows:

- 3Z330VW (SP6ZJP), HF330VW (SP9PRR), and SN330VW (SP9KJU): 100 pts. each, and QSO’s with those stations are mandatory,

- QSO’s with the members of the SP9KJU, SP9PRR, and SP6ZJP clubs: 10 pts. each,

- QSO’s with other members of PZK Branch 31: 5 pts. each.

QSO’s can be repeated on other bands or using other modes.

Award period: from August 19, to September 22, 2013.

3. Foreign stations can win the Award as follows:

EU stations should make QSO’s with at least two special-event stations (200 pts.).

DX stations should make a QSO with at least one special-event station (100 pts.).

4. Please send your application, with a cabrillo log extract, within two weeks from the end of the Award period, to the Award Manager: sq9nos@gmail.com

5. The Award is free of charge, and it will be sent to the applicant as an electronic file.

6. The Awards will be numbered, and the winners’ list will be published at www.sp9kju.org

7. Surprise rewards will be granted to top three operators earning the highest numbers of points.

8. You may continue collecting points after sending your application.

9. The Award Managers have the right to resolve all the related issues.

10. Award Managers: Grzegorz SQ9NOS, Arek SP6OUJ, and Hubert SP9MDY.

 

Enjoy our Award programme!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rules E-diploma "330 YEARS OF VICTORIA Vienna"

1 Diploma is issued through the cooperation of three friendly clubs: SP6ZJP, SP9KJU and SP9PRR, the Agency for the Promotion of Earth Raciborskiej Raciborzu Piast Castle to celebrate the 330th anniversary of the march of the troops of John III Sobieski the Earth Silesia, on the way to the relief of Vienna.

2 It should earn a minimum of 330 points for the key:

- HF330VW stations (SP9PRR) SN330VW (SP9KJU) 3Z330VW (SP6ZJP) allocate the 100pkt (it is mandatory to conduct QSOs with these 3 stations)

- Individual stations Clubs SP9PRR, SP9KJU and SP6ZJP allocate the 10 points

,- Other stations in the OT ECV allocate 31 at 5 points,

- Communication can be repeated on the other band, or some other issue, to get more points,

- Collect points from 19.08 to 22.09.2013r.

3 Foreign stations also can earn a diploma by the following rules:

- For the stations in the EU - should be carried out at least two communication event stations (you get 200 points)

- For the DX station - should be carried out at least one communication station greeting (you have to earn 100 points)

4 Extract from the log in Cabrillo format should be sent within two weeks following the end of the address of the Manager: sq9nos@gmail.com

5 Diploma is issued free of charge, only in electronic form.

6 Diplomas will be numbered in order of application, and a list of stations will be placed on the www.sp9kju.org

7 For the three winners of the highest points provided award surprises.

8 Submit your diploma does not receive opportunities to further collect points to get a reward.

9 Decisions of the thesis are final.

10th Commission action: Gregory SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Hubert SP9MDY.

Welcome to communications!

---------------------------------german----------------------

 

Allgemeine E-Diplom "330 YEARS OF VICTORIA Vienna"

1 Diplom wird durch die Zusammenarbeit von drei befreundeten Vereinen ausgestellt: SP6ZJP, SP9KJU und SP9PRR, die Agentur für die Promotion der Erde Raciborskiej Raciborzu Piastenschloss den 330. feiern Jahrestag der Marsch der Truppen von John III Sobieski die Erde Schlesien, auf dem Weg zur Befreiung von Wien.

2 Es sollte ein Minimum von 330 Punkten für den Schlüssel zu verdienen:- HF330VW Stationen (SP9PRR) SN330VW (SP9KJU) 3Z330VW (SP6ZJP) zuweisen die 100pkt (es ist zwingend erforderlich, um QSOs mit diesen3 Stationen führen)

- Einzelne Stationen Clubs SP9PRR, SP9KJU und SP6ZJP verteilen die 10 Punkte,

- Weitere Stationen in der OT ECV zuweisen 31 an 5 Punkten,

- Die Kommunikation kann auf der anderen Band oder einem anderen Thema wiederholt werden, um mehr Punkte zu bekommen,

- Punkte sammeln von 19.08 bis 22.09.2013r.

3 Ausländische Stationen kann auch ein Diplom durch die folgenden Regeln zu verdienen:

- Für die Stationen in der EU - sollten mindestens zwei Kommunikations-Ereignis Stationen durchgeführt (Sie erhalten 200 Punkte)

- Für die DX-Station - sollte zumindest eine Kommunikationsstelle Gruß (Sie müssen 100 Punkte) durchgeführt

4 Sq9nos@gmail.com: Auszug aus dem Protokoll in Cabrillo Format sollte innerhalb von zwei Wochen nach dem Ende der Adresse des Manager gesendet werden

5 Diplom wird kostenlos ausgestellt, nur in elektronischer Form.

6 Diplome werden in der Reihenfolge der Anwendung nummeriert werden, und eine Liste der Stationen auf dem www.sp9kju.org platziert werden

7 Für die drei Gewinner der höchsten Punkte vorgesehen award Überraschungen.

8 Reichen Sie Ihre Diplom nicht erhalten Möglichkeiten zur weiteren Punkte sammeln, um eine Belohnung zu erhalten.

9 Entscheidungen der Dissertation sind endgültig.

10. Maßnahmen der Kommission: Gregory SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Hubert SP9MDY.

Willkommen auf Kommunikation!

---------------------------------------------russian-----------------------

 

Условия E-диплом "330 лет ВИКТОРИЯ Вене"

1 Диплом выдается в рамках сотрудничества трех дружественных клубов: SP6ZJP, SP9KJU и SP9PRR, Агентство по развитию Земли Raciborskiej Raciborzu замком Пястов, чтобы отпраздновать 330-годовщина марша войска Яна III Собеского Земли Силезии, на пути к облегчению Вене.

2 Он должен зарабатывать минимум 330 баллов за ключ:- HF330VW станций (SP9PRR) SN330VW (SP9KJU) 3Z330VW (SP6ZJP) выделяют 100pkt (она является обязательной для проведения радиосвязи с этими 3 станции)

- Индивидуальные клубы станций SP9PRR, SP9KJU и SP6ZJP выделит 10 очков,

- Другие станции в Ветхом Завете ЭЦВ выделит 31 в 5 точках,

- Связь может быть повторен с другой группой, или по какой-либо другой причины, чтобы получить больше очков,

- Набирайте очки с 19.08 до 22.09.2013r.

3 Иностранные станции также могут получить диплом по следующим правилам:

- Для станций в странах ЕС - должна осуществляться не менее двух станций событий связи (вы получаете 200 очков)

- Для станции DX - должны проводиться по меньшей мере одну станцию ​​связи приветствие (вы должны заработать 100 очков)

4 Выписка из журнала в формате Cabrillo должны направляться в течение двух недель после окончания адрес менеджер: sq9nos@gmail.com

5 Диплом выдается бесплатно, только в электронном виде.

6 Дипломы будут пронумерованы в порядке применения и список станций будут размещены на www.sp9kju.org

7 Для трех победителей из самых высоких точек условии награду сюрпризов.

8 Представьте ваш диплом не получит возможности для дальнейшего набирать очки, чтобы получить награду.

9 Решения тезиса являются окончательными.10-й Комиссия действие: Григорий SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Хьюберт SP9MDY.

Добро пожаловать на связи!

---------------------------------------------france----------------------

Conditions E-diplôme "330 ANS DE VICTORIA Vienne"

1 Diplôme est délivré par la coopération des trois clubs amicales: SP6ZJP, SP9KJU et SP9PRR, l'Agence pour la promotion de la Terre Raciborskiej Raciborzu Piast château pour célébrer le 330e anniversaire du mois de mars les troupes de Jean III Sobieski de la Terre Silésie, sur le chemin de l'allégement de Vienne.

2 Il faut gagner un minimum de 330 points pour la clé

:- Stations HF330VW (SP9PRR) SN330VW (SP9KJU) 3Z330VW (SP6ZJP) allouer les 100pkt (il est obligatoire de procéder à QSOs avec ces 3 stations)

- Stations individuelles Clubs SP9PRR, SP9KJU et SP6ZJP allouer les 10 points,

- Autres stations dans l'Ancien Testament ECV allouer 31 à 5 points,

- La communication peut être répété sur l'autre bande, ou une autre question, pour obtenir plus de points,

- Collectez des points à partir de 19.08 à 22.09.2013r.

3 Stations étrangères peuvent également obtenir un diplôme par les règles suivantes:

- Pour les stations dans l'UE - doit être effectuée au moins deux stations d'événements de communication (vous obtenez 200 points)

- Pour la station DX - doit être effectuée au moins une station de voeux de communication (vous devez gagner 100 points)

4 Extrait du journal au format Cabrillo doit être envoyé dans les deux semaines suivant la fin de l'adresse du gestionnaire: sq9nos@gmail.com

5 Diplôme est délivré gratuitement, uniquement sous forme électronique.

6 Diplômes seront numérotées dans l'ordre d'application, et une liste des stations seront placées sur le www.sp9kju.org

7 Pour les trois lauréats des points les plus élevés fournis surprises d'attribution.

8 Soumettez votre diplôme ne reçoit pas la possibilité de recueillir plus de points pour obtenir une récompense.

9 Les décisions de la thèse sont définitives.

10ème Action de la Commission: Gregory SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Hubert SP9MDY.

Bienvenue à la communication!

----------------------------italy------------------------tnx IZ1ZKH

 

Termini e-diploma "330 ANNI DI VICTORIA Vienna"

1 Diploma viene rilasciato attraverso la cooperazione di tre club amichevoli: SP6ZJP, SP9KJU e SP9PRR, l'Agenzia per la Promozione della Terra Raciborska sul Castello Piastowski a Racibórz per celebrare il 330 ° anniversario della marcia delle truppe di Giovanni III Sobieski attraverso la Terra Slesia, sulla strada per il sollievo di Vienna.

2 Si deve guadagnare un minimo di 330 punti secondo la chiave:

- Stazioni HF330VW (SP9PRR) SN330VW (SP9KJU) 3Z330VW (SP6ZJP) valgono 100 punti (è obbligatorio un QSO con tutte e 3 stazioni)

- Stazioni singole dei club SP9PRR, SP9KJU e SP6ZJP valgono i 10 punti,

- Altre stazioni nel OT PZK nr. 31 valgono 5 punti.

- La comunicazione può essere ripetuta su un'altra banda, o altra emissione per ottenere più punti.

,- I punti si raccolgono dal 19.08 al 22.09.2013.

3 Stazioni straniere possono anche guadagnare un diploma seguendo queste regole:

- Per le stazioni nella UE - deve essere effettuato QSO con due stazioni speciali (ottenere quindi 200 punti)

- Per le stazioni DX - deve essere effettuata almeno un collegamento (si deve guadagnare 100 punti)

4 Estratto dal log in formato Cabrillo deve essere inviato entro due settimane dopo la fine dell'evento all'indirizzo email del organizzatore: sq9nos@gmail.com

5 Diploma viene rilasciato gratuitamente, solo in forma elettronica.

6 Diplomi saranno numerati in ordine di applicazione, sul sito ci sara' un elenco delle stazioni che hanno partecipato www.sp9kju.org

7 Per i 3 che otterranno il numero dei punti piu' alto sono previsti dei premi-sorprese.

8 L'invio del LOG per ottenere il diploma non toglie la possibilità di raccogliere ulteriori punti per ottenere una ricompensa.

9 Le decisioni della tesi sono definitive.

10 Gli organizzatori del evento sono: Gregory SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Hubert SP9MDY.

Vi invitiamo a partecipare!

6418520 Last modified: 2015-07-16 00:34:25, 33221 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SN330VW

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri Apr 28 02:33:20 2017 UTC
CPU: 0.097 sec 91047 bytes mp