QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SQ7RJH Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BY BIURO OT-51, LoTW

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 5562

 

 

Free counters!

 

eQSL

 

 

 

Witaj przyjacielu!

Mam na imię Michał i krótkofalowcem jestem od 2011 roku. Od kilku lat mieszkam w Opocznie. Swoją pasją zaraziłem swoją XYL i mam nadzieję w przyszłości również zarazić naszą harmoniczną - syna Aleksandra. Obecnie pracuje nad dwoma projektami. Pierwszym z nich jest TRX KACPER na pasmo 40m, drugim trudniejszym jest reaktywacja klubu w moim mieście. W krótkofalarstwie najbardziej interesują mnie foniczne łączności DX-owe na falach krótkich, średnich i długich. Mam nadzieję uruchomić kiedyś stację pracującą w paśmie 136 kHz. Skoro już jesteśmy przy marzeniach to w planach mam również naukę telegrafii. Chętnie wziął bym udział w jakimś kursie, bo tak samemu to trochę konsekwencji brakuje no i żona QRM-y robi, że niby hałasuje.  Jestem aktywnym hunterem w programach dyplomowych RSGB I.O.T.A oraz WWFF. Obecnie moja stacja wyposażona jest w: TRX Yaesu FT-840, TRX Kenwood TM-V7E oraz Baofeng UV-5R, i anteny: FD4 (home made) oraz dual dipol 2m/70cm wg KGØZZ.

VY! 73 i 44 

Welcome friend!

My name is Michael and I'm a radio amateur since 2011. For several years I'm live in Opoczno.My passion infected my XYL and I hope in the future also infect our harmonic - son Alexander. I currently working on two projects. The first is the TRX KACPER for 40m band, the second more difficult is the reactivation of the club in my town. In HAM radio I'm most interested in DX contacts on shortwave, medium and longwave. I hope someday build working station in the band of 136 kHz. I also like to build antenna's. Speaking of dreams... that in plans I also have learning telegraphy. I would like to took a part in a course, because that alone I  little lacking of the consequence and my wife is make me some QRM-s, that I make a lot of noise. I am an active hunter in the RSGB IOTA diploma programs and WWFF. Currently, my station is equipped with: TRX Yaesu FT-840,TRX Kenwood TM-V7E and Baofeng UV-5R, and an antenna's: FD4 (home made) and dual dipol 2m/70cm by KGØZZ.

VY! 73 i 44

W tej chwili są trzy sposoby by wymienić się ze mną kartami QSL:

  • via DIRECT: wysyłasz kartę na mój adres powyżej. Dla krótkofalowców z SP nie ma potrzeby uiszczana żadnej opłaty, byle na kopercie był czytelny adres zwrotny. Stacje z poza SP powinny dołączyć do kartki opłatę pocztową która obecnie wynosi 2$.
  • via e-QSL : tym sposobem wysyłam kartkę tylko na wyraźne życzenie, a to dlatego, że do dyplomów liczą się tylko karty papierowe
  • via biuro: jestem obsługiwany.

At the moment there are three ways to exchange QSL cards with me:

  • via DIRECT: send the card to my mail address above. Stations from outside SP should join to QSL card postage fee, which currently stands at $2. If you are not interested in sending money in envelopes, write to my email, because there is a possibility to do postage fee using Pay Pal.
  • via e-QSL: This way I send cards only at the express request, and this is because the diplomas count only paper cards
  • via QSL office: I am member.

Moje dyplomy/my awards:

WWFF:

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne/other:

  

   

Jestem członkiem/ I'm a member of:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7532289 Last modified: 2016-08-27 13:01:54, 17007 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Tue Dec 12 02:38:43 2017 UTC
CPU: 0.050 sec 75046 bytes mp