QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-rl
ad: L-rfparts
ad: l-innov
ad: l-Waters
ad: l-gcopper
HF0WOSP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: PSE VIA SP2KFL - BUREAU - OT 26

Email: Login required to view

Page managed by SP2OFP Lookups: 8330

 

 

Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów
Zbiórka odbędzie się 13 stycznia 2013 roku. Od środy 10 października na stroniesztaby.wosp.org.plprzyjmujemy zgłoszenia sztabów, organizatorów imprez zamkniętych i organizatorów zbiórek do skarbon stacjonarnych.

Tak jak zawsze, po 21. Finale będziemy się pochylać nad problemami polskiej medycyny dziecięcej. Tak jak zawsze, naszą pomoc realizować będziemy poprzez zakup sprzętu medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jednakpo 20 latach działalności w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także seniorzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć również wymiar symboliczny.Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości problemów, jakie są związane z tą dziedziną medycyny.Chcemy jednak zwrócić uwagę Polaków na wszystkie kwestie związane z jakością opieki medycznej, a także i niestety bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia, jakie dotyka ludzi w podeszłym wieku.

Pieniądze zebrane w 21. Finale chcemy podzielić.Połowę wykorzystamy na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.W tym drugim przypadku nasza pomoc trafi tylko do kilku wybranych placówek w każdym województwie.

W Polsce istnieje niewiele oddziałów geriatrycznych,zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb.Jest tojedna z najbardziej zaniedbanychdziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż rozgłos, jaki zawsze towarzyszy Finałowi, będzie okazją, by uświadomić nam wszystkim, że jest to problem, którego nie można dalej unikać. W ciągu minionej dekady obserwujemy postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada tradycyjny model rodziny wielopokoleniowej.Wokół nas żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi.Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, i na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła.
Zakłady opiekuńczo-lecznicze opieki długoterminowej to placówki, które podejmują sięniesienia pomocy tym najciężej chorym seniorom.Tam także lista potrzeb jest długa. Co więcej – ośrodki te nie potrzebują drogiego sprzętu specjalistycznego, najczęściej ponawiane prośby dotyczą podstawowego wyposażenia.
Orkiestra w efekcie 21. Finału planuje zakupić urządzenia takie jak:
·łóżka o regulowanej wysokości z zabezpieczeniami
·materace przeciwodleżynowe
·statywy mobilne do kroplówek
·ssaki elektryczne i akumulatorowe
·pompy infuzyjne i pompy żywieniowe
·sprzęt rehabilitacyjny typu rotory kończyn dolnych i górnych, tory do nauki chodzenia, czy rowery treningowe.

Po raz pierwszy Fundacja przeprowadziła badania opinii społecznej związane z planowanym celem zbiórki. Badanie przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC potwierdziło kierunek naszych planów. 91% respondentów zaakceptowało taki sposób wydatkowania środków zebranych w Finale.
Dzień 21. Finału będzie jak zawsze dniem pełnym optymizmu i radości. Mamy nadzieję, że jak zawsze skłaniać będzie Polaków do wspólnego bycia ze sobą, odsuwając choć na moment wszelkiego rodzaju troski i kłótnie. Niech 13 stycznia 2013 r. będzie także dniem, w którym troska o dzieci i seniorów będzie na ustach wszystkich, a następnie - niech nie będzie to tylko jeden dzień, ale cały rok naszych wytrwałych starań, aby polepszyć los wnuczków oraz ich dziadków. Jesteśmy przekonani, że siła zaufania Orkiestry, a także nasze niezwykłe starania przy wydawaniu każdej złotówki z zebranych pieniędzy, przyniosą konkretny efekt, o którym będziemy mogli mówić przed kolejnym 22. Finałem.
 
 
 
To save the lives of children and decent medical care of seniors


 
The collection will take place on January 13, 2013. From Wednesday, October 10 at sztaby.wosp.org.pl accepting submissions staffs, event organizers and organizers closed the treasury chests stationary rebounds.

As always, the 21st Finale will be to lean on the problems of Polish children's medicine. As always, we will implement our assistance through the purchase of medical equipment to healthcare entities that have signed a contract with the National Health Fund.

However, after 20 years of operation in close proximity to health care, we see how much help they need as seniors. This final, much of it dedicated to elderly people suffering from chronic diseases, have also have a symbolic dimension. We are not and never will be able to solve a large number of problems that are related to this field of medicine. We want to draw attention to the Poles in all matters related to the quality of medical care, and also, unfortunately, a very common phenomenon of exclusion, which affects elderly people.

Money collected in 21 Finale want to share. Half will use to support infant and toddler care, half the equipment to hospitals and geriatric care and treatment. In the latter case, we will only help a few select locations in each province.

In Poland, there are few geriatric units, far too little compared to the needs. It is one of the most neglected areas in the Polish health care system. However, we hope that the publicity that always accompanies Finałowi, will be an opportunity for us all to realize that this is a problem that can no longer be avoided. Over the past decade we see progressive change in the demographic situation. Society is aging, falls the traditional model of the extended family. Around us is alive and will live more and more elderly people requiring medical help in the fight against chronic diseases. People who deserve good facilities hospital wards, care centers for medical care and understanding, and at the end of the respect for the dignity of all around.
Betting care and treatment to long-term care facilities that undertake to help those most severely ill seniors. There was also a list of needs is long. What's more - these centers do not require expensive specialized equipment, usually repeated requests relate to the basic equipment.
Orchestra as a result of the 21st Final plans to purchase equipment such as:
· Height-adjustable bed security
· Anti-bedsore mattresses
Mobile · stands for drips
· Electric and battery mammals
· Infusion pumps and pump nutritional
· Type rotors rehabilitation of the lower limbs and upper track for learning to walk or exercise bikes.

For the first time the Foundation conducted a survey of public opinion related to the planned collection. A study conducted by Millward Brown SMG / KRC confirmed the direction of our plans. 91% of respondents approved the expenditure of funds so collected in the Finale.
Day 21 Final day will be, as always, full of optimism and joy. We hope, as always, will encourage Poles to be shared with each other, but at the moment pushing all kinds of worries and strife. Let the January 13, 2013 will also be the date on which care for children and seniors will be on everyone's lips, and then - let it not be just one day, but the year of our persistent efforts to improve the fate of grandchildren and their grandparents. We believe that the strength of trust Orchestra, as well as our extraordinary efforts in reaching every penny of the money collected, bring a specific effect, which we will be able to talk for the next twenty-second Finale.

6370677 Last modified: 2015-07-16 00:32:27, 9628 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - HF0WOSP

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Wed Nov 25 18:21:38 2015 UTC
CPU: 0.094 sec 54025 bytes mp