QRZ.COM
ad: dxeng
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 11:10:11 UTC 6 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: l-WarrenG
ad: l-gcopper
ad: l-rl
ad: l-Waters
ad: l-innov
HF20SOT Poland flag Poland

alias for: SP1KYB


Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU, DIRECT, LOTW

Email: Login required to view

Page managed by SP1F Lookups: 3988

 
         REGULAMIN DYPLOMU 
"20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK"

Wydawcą dyplomu jest Środkowopomorski OT PZK (OT-22).
Celem jest upamiętnienie 20-lecia powstania Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego 
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Do uzyskania dyplomu liczą się przeprowadzone w okresie od 10.12.2013 do 31.12-2013 r. 
łączności/nasłuchy ze stacjami indywidualnymi i klubowymi zrzeszonymi w OT-22. 
Pasma i emisje dowolne.
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zebranie minimum 20 punktów.
Wykaz stacji zaliczanych do dyplomu oraz ilość punktów uzyskanych za nawiązanie łączności 
z tymi stacjami są następujące:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5 pkt
SP20SOT (SP1YKO) - 5 pkt
SN20SOT (SP1KNM) - 5 pkt
HF20SOT (SP1KYB) - 5 pkt
Łącznośc ze stacją klubowa 3Z20SOT - obowiązkowa.

Stacje indywidualne - członkowie Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK - 1 pkt
Za uzyskanie największej liczby punktów za łączności ze stacjami OT-22 przewidziano 
nagrody niespodzianki.
Stacje zagraniczne obowiązuje taka sama ilość punktów, co stacji polskich.
Dyplom dla stacji nasłuchowych wydawany jest za zrobienie nasłuchów dających łącznie 
minimum 20 pkt. w tym obowiązkowy nasłuch stacji 3Z20SOT.
Dla stacji indywidualnych i klubowych zrzeszonych w OT-22, za przeprowadzenie największej 
liczby łączności w okresie trwania akcji dyplomowej przewidziano nagrody niespodzianki. 
Wszystkie stacje z OT-22 biorące udział w akcji dyplomowej otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
Zgłoszenia na dyplom
- w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres ot22pzk@wp.pl
- w formie papierowej prosimy przesyłać na adres: 
Środkowopomorski OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin (wraz ze znaczkami).
Dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest bezpłatny. Papierowa wersja dyplomu, 
obejmująca koszt druku, koperty i znaczka pocztowego będzie wysyłana po przesłaniu 
znaczków pocztowych o wartości 8 PLN.
Format logów dowolny. Log powinien zawierać: znak korespondenta, znak stacji przyznającej punkty, 
datę oraz czas przeprowadzonej łączności, pasmo, rodzaj emisji.
Termin przesyłania zgłoszeń do 31.01.2014 r.
Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane, jednak bardzo mile widziane.
Rozsyłanie dyplomów będzie odbywało się w terminie od 01.02.2014 do 28.02.2014.
   The 20th anniversary of the Radio Club (OT-22)
  of the Polish Association of Amateur Radio (PZK)

To get special diploma you have to make QSO and grab 20 points with club and
individual stations affiliated to OT-22. This action will take place from 10
December to 31 December 2013. You can use different bands and emissions.
List of special activation stations belonging to the diploma, and the number
of points awarded for establishing contact with these stations are as follows:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5 points
SP20SOT (SP1YKO) - 5 points
SN20SOT (SP1KNM) - 5 points
HF20SOT (SP1KYB) - 5 points
QSO with station 3Z20SOT - required!

QSO with individual stations - members of Radio Club OT-22 - 1 point each.
We provides award surprises for stations who get the highest number of points
for QSO with all stations OT-22.
SWL stations should make SWL giving at least 20 points, including required SWL
with 3Z20SOT.
Applications for diploma:
- to get diploma in electronic form please sent request and log to
ot22pzk@wp.pl (for free)
- in paper form request with log should be sent to address: Środkowopomorski
OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin (diploma cost is 8 PLN - pay in
postage stamps).
Form of logs is free. Log should include: your call sign, award points station
call sign, date and time QSO, band, raport and type of emisson.
Please send logs to 31 January 2014.
QSL Cards not required but always aprreciated!
We will distribute diplomas from 01 to 28 of February 2014.
Please! Have fun and grab as many points as you can get!
OPERATORS OF HF20SOT
SP1F - ZIBI

SP1F - Zibi

SP1NZ - Vald, SO4AN (UA2AN) - Timo

Vald SP1NZ, Timo SO4AN (UA2AN)

SP1TJ - Marek

Marek

SP1F - Zibi, SO4AN (UA2AN) - Timo

Zibi SP1F, Timo SO4AN (UA2AN)

190263 Last modified: 2013-12-14 10:08:45, 6590 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Fri Mar 6 11:10:11 2015 UTC
CPU: 0.059 sec 44539 bytes mp