QRZ.COM
ad: Ham Radio Signs
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 02:20:37 UTC 31 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-WarrenG
ad: L-rfparts
ad: l-innov
ad: l-gcopper
ad: l-Waters
ad: l-rl
SP3POW Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: DIRECT OR VIA BUREAU PZK OT 27

Email: Login required to view

Page managed by SP3AYA Lookups: 7376

 

 

Baner SP3POW

 

Jesteśmy grupą przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, połączonych wspólną pasją do łączności radiowych. Oprócz pracy typowo klubowej, preferujemy wyprawy terenowe, odbywające się o każdej porze roku, w różnych miejscach kraju, jak i uczestnictwo w zawodach oraz przeróżnych akcjach promujących krótkofalarstwo wśród ogółu społeczeństwa.

Kalendarz imprez klubowych na rok 2014>>>

We are a group of friends who have similar interests connected to our passion on amateur radio connections. Besides working in our amateur radio club we organize many away expeditions in every season of the year and in the different places in our country. We take part in many contests and some events promoting amateur radio in our society.

 

Podstawowym celem naszych działań jest praca z młodzieżą.

Klub jest inicjatorem obchodów Amateur Radio Kids Day, czyli Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży.
Każdorazowo z tej okazji pracujemy pod okolicznościowym znakiem SN0KDD.

The main aim of our actions is work with the young people. Our club has initiated celebration of the Amateur Radio Kids Day in Poland. Every time we work under the occasional sign SN0KDD.


Najważniejszą inicjatywą podjętą przez Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW jest przystąpienie do programu ARISS.

ARISS (AMATEUR RADIO ON THE INTERNATIONAL SPACE STATION) to międzynarodowa organizacja non-profit, umożliwiająca dzięki zaangażowaniu krótkofalowców i użyciu sprzętu radioamatorskiego zorganizowanie edukacyjnej telekonferencji dla dzieci i młodzieży z astronautą przebywającym w przestrzeni kosmicznej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (skrót MKS lub ang. ISS). Te radioamatorskie telekonferencje z MSK nazywane są: "szkolnym kontaktem ARISS". Międzynarodowa Organizacji ARISS współpracuje z agencjami kosmicznymi, przede wszystkim NASA, oraz krótkofalowcami z całego świata. Jej głównym zadaniem jest planowanie i realizowanie zadań związanych z umieszczeniem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej sprzętu radioamatorskiego, dzięki któremu może m.in. zrealizować szkolny kontakt ARISS.

ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) is an international non-profit organization which thanks to involvement of the radio amateurs and using amateur radio stuff enables children and youth to make an educational teleconference with an astronaut who remains at the International Space Station. Those amateur teleconferences with the ISS are called “ARISS school contact”. The International Organization ARISS collaborates with space agencies, first of all NASA and many radio amateurs from all over the world. The main goal is planning and realizing tasks referred to placing amateur radio stuff at the International Space Station that is necessary to inter alia ARISS school contact.


Chęć uczestnictwa w szkolnym kontakcie ARISS oraz związanym z nim programie edukacyjnym zadeklarowały szkoły z różnych poziomów nauczania:

  • Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
  • Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
  • Szkoła Podstawowa w Lamkach

The desire to participate in the ARISS school contact and educational program has declared schools from different levels of education:

  • Center of Technical Schools in Ostrów Wielkopolski
  • Junior-High School No. 1 in Ostrów Wielkopolski
  • Elementary School in Lamki

Od momentu powstania Grupy ARISS Ostrów, realizujemy różnorodny ciąg działań, począwszy od tematyki typowo krótkofalarskiej, przez cykl spotkań i wycieczek edukacyjnych związanych z naukami technicznymi, astronomią i kosmonautyką, po zajęcia z łączności satelitarnych. Naszymi gośćmi byli czołowi polscy DX-mani oraz naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

W tej chwili nasze długie przygotowania dobiegają końca. Młodzież zrealizowała wszystkie punkty programu przygotowawczego. Dzięki ofiarności sponsorów i wytężonej pracy swoich członków klub wzbogacił się w nowe radio, oraz specjalnie przygotowane na tą okazję dwa kompletne systemy antenowe wymagane przez NASA. Doświadczenie - operatorskie, ale także konstruktorskie, samodoskonalenie w wielu dziedzinach naszego hobby i nie tylko, nawiązane kontakty, zainteresowanie mediów... Wartość tego wszystkiego co zyskaliśmy dzięki udziałowi w programie ARISS jest bezcenna.

Finał, czyli szkolny kontakt ARISS z astronautą przebywającym na stacji kosmicznej ISS odbył się 8 stycznia 2014 r.

Aby uczcić to wydarzenie, od 13 stycznia do końca miesiąca pracowała stacja okolicznościowa SP3ARISS.

 


Since of its inception, the ARISS Ostrów Group organizes many actions and events starting from the radio amateur topics, then some series of educational meetings and trips bounded up with technical sciences, astronomy and space sciences and also courses of the satellite connections. We have hosted some prominent polish DX-men and scientists from Space Research Centre of Polish Academy of Sciences.
At this moment, our long-term preparations are coming to the end. The youth has realized all the points of our preparatory program. Our amateur radio club has received a new radio and two antennas sets required by ARISS thanks to benefit of sponsors and hard work of its members. But also an experience, self-improvement in many fields of our hobby, the new contacts, the interests of the media. The value of all those things we have achieved thanks to participating in the ARISS program are priceless.
The final, namely ARISS school contact with an astronaut remaining at the ISS, is planned on the 8th of January 2014. To celebrate this important event the occasional radio station SP3ARISS is going to work from the 13th of January until the end of the month.

 

W działaniach wspierają nas lokalne samorządy, instytucje i firmy:

 

1555206 Last modified: 2014-12-27 20:51:33, 10192 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
Grid Squared Award#4845
Granted: 2015-02-28 11:10:02

World Continents Award#2207
Granted: 2015-02-09 20:30:02

Endorsements:
  • Mixed Phone
  • 10 Meters Mixed
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Tue Mar 31 02:20:37 2015 UTC
CPU: 0.047 sec 46525 bytes mp