QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
HF90GLI Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP9PDF

Page managed by SP9MRN Lookups: 10258

 

Ponad 90 lat temu rozwój radiokomunikacji amatorskiej nie ominął Ziemi Śląskiej. Pierwsze efekty tej działalności sąnotowane w Bielsku-Białej, a jej prekursorem był Tadeusz Matusiak TPTM (późniejszy TPXA, SP6XA), który w 1926 r., będąc 14-letnim uczniem, zbudował nadajnik, na którym 16 listopada 1927 r. nawiązał pierwszą na Śląsku, potwierdzoną kartą QSL, dwustronną łączność z krótkofalowcem szwedzkim SMUA z Goeteborga.

W związku z tym górnośląskie Oddziały Terenowe (OT-06, OT-29, OT-31, OT-50) postanowiły uświetnić ten jubileusz aktywną pracą w eterze w miesiącu czerwcu i wydać dyplom jubileuszowy którego regulamin jest poniżej.


„90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku” - Regulamin Dyplomu Jubileuszowego
1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest Komitet Organizacyjny, składający się z przedstawicieli Oddziałów
Terenowych PZK: OT-06, OT-29, OT-31 i OT-50.
2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Śląsku.
3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu województwa śląskiego (G).
4. Do Dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone od 1.06 do 30.06.2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją.
Do Dyplomu liczy się tylko jedną łączność z daną stacją (nasłuch stacji), bez względu na pasmo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją okolicznościową. Nie są zaliczane łączności przez przemienniki i Echolink oraz cross-band i modulacją mieszaną.
5. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i Dyplomów:
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla uczestnika spoza Górnego Śląska za zdobycie największej liczby punktów;
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla stacji indywidualnej, pracującej z województwa śląskiego (G), za przeprowadzenie największej liczby QSO;
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla nasłuchowca, bez względu na miejsce zamieszkania, który zaloguje największą liczbę stacji śląskich;
– Dyplomy dla wszystkich uczestników za zdobycie określonej liczby punktów;
– w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja, która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.
6. Punktacja dyplomowa
Za łączność ze stacją okolicznościową organizatorów : HF90GLI, HF90GOT, HF90ROP, HF90SOT, HF90TM- 20 pkt.
Za łączność ze stacją pracującą z województwa śląskiego: 5 pkt.
Aby zdobyć Dyplom, należy uzyskać następującą liczbę punktów:
Stacje SP – 90 pkt.; EU – 60 pkt.; DX – 40 pkt.
8. Dyplom jest wydawany w wersji elektronicznej i bezpłatnie.
9. Zgłoszenia na Dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca lipca na adres: SQ9V@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak korespondenta, data i czas QSO; znak, imię i adres e-mail wnioskodawcy.
10. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania Dyplomów nastąpi 1.09.2017.
11. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kol. Marka SP9HTY, który jest Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego, a jego decyzje będą ostateczne.

 

 

 

More than ninety years ago, the development of amateur radio communication occurred in Silesia. The first effects were recorded in Bielsko-Biała and pioneered by Tadeusz Matusiak TPTM (later TPXA). When he was 14 years old, he built a ham station in 1926 and made the first two-way QSO in Silesia, confirmed by a QSL card, with a Swedish amateur SMUA from Goeteborg on 16 November 1927. This year, we want to honour the Anniversary of the origin of amateur
radio movement in Upper Silesia.


“90 Years or Amateur Radio in Upper Silesia” - Jubilee Award Rules
1. The celebrations are handled by the Organising Committee, composed of the representatives of PZK Divisions: OT-06, OT-29, OT-31, and OT-50.
2. The goal of the event is to recall the history of amateur radio in Silesia.
3. Awards will be granted for contacts (HRD’s) with the stations located in the Region of Silesia (G).
4. The contacts (HRD’s) conducted from 1.06 to 30.06.2017, any band, any mode, will be valid.
Only one QSO (HRD) with a given Silesian station will count, regardless of band or mode. A QSO (HRD) with at least one special-event station will be mandatory. Contacts through repeaters and Echolink, as well as cross-band or mixed ones will not be valid.
5. To honour the event participants, the organiser will grant Prizes, Cups and Awards:
– Prize, Cup, and Award for scoring the highest number of points by a participant from outside Upper Silesia;
– Prize, Cup, and Award for conducting the highest number of QSO’s by an individual station operating from Silesia (G);
– Prize, Cup, and Award for logging the highest number of Silesian stations by an SWL, regardless of his/her place of residence;
– Awards for the scorers of the requested numbers of points;
– In the case of an identical score, a higher position will be assigned to the station that has completed sooner the last contact with the organiser’s special-event station.
6. Award Scoring
For a QSO (HRD) with a special-event station: 20 pts.(HF90GLI,HF90GOT,HF90ROP,HF90SOT
HF90TM)
For a QSO (HRD) with a station operating from Silesia: 5 pts.
To receive an Award, the Applicants should score as follows:
SP stations 90 pts.; EU stations 60 pts.; DX stations 40 pts.
8. The Award will be issued in an electronic version free of charge.
9. Please send your application by e-mail to: SQ9V@wp.pl by the end of July 2017. Your Application should contain:
the correspondents’ callsigns and the dates and times of your QSO’s, as well as your callsign, name, and e-mail address.
10. The conclusion of the event and Award issuance will be completed on 1.09.2017.
11. In case of dispute, Marek SP9HTY, the Organising Committee Coordinator, will make his decisions which will be final.

8132974 Last modified: 2017-06-02 11:41:17, 7714 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Jan 21 04:49:04 2018 UTC
CPU: 0.049 sec 63202 bytes mp