QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SN40SONDA Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: Bureau OT-73, LOTW, EQSL

Email: Login required to view

Page managed by SP5IOU Lookups: 6743

 

Hello.

I am Marcin SP5IOU.

I took additional Callsign SN40SONDA for participation in special SONDA Award 2017 action on Sept 1-30.

This action celebrates 40th aniversary of very interesting and innovative scientific TV program SONDA.

"SONDA" was a popular-scientific program broadcast in Polish TV in the 70's  and 80's, who enjoyed a great popularity. Many Polish amateur radio meeting with the technique began to "SONDA".

Thanks to enthusiasts, chapters of SONDA are available on YOUTUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=o34BdUC0rUQ&list=PL219429656715C9A3

List of all SONDA chapters:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_(spis_odcink%C3%B3w)

Unfortunately many chapters are not available even in TVP archives. Tapes had been erased after emissions and used for another programs.
The oldest chapter (No 31 Fotokinotechnika) available in internet:
https://www.youtube.com/watch?v=dcTNk9fLPis

Witam.

Wystąpiłem o dodatkowy znak SN40SONDA i będę brał udział w dyplomowej akcji, która uhonorowuje 40 lecie świetnego programu telewizyjnego popularno naukowego SONDA z lat 70-tych.

"SONDA" to cieszący się dużym powodzeniem program popularno-naukowy emitowany przez Telewizję Polską w latach 1977 - 1989.

Odcinki programu są dostępne na YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=o34BdUC0rUQ&list=PL219429656715C9A3

Lista odcinków programu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_(spis_odcink%C3%B3w)

Niestety wiele odcinków zostało skasowanych z taśm TVP i nie są już dostępne. Ponoć po emisjach programu, taśmy były używane do innych nagrań.
Najstarszy odcinek (Nr 31 - Fotokinotechnika) dostępny w internecie: 
https://www.youtube.com/watch?v=dcTNk9fLPis

 

Regulamin dyplomu "SONDA 2017"

 

W celu uzyskania dyplomu z okazji 40 rocznicy rozpoczęcia emisji w TVP kultowego programu popularno-naukowego „SONDA” należy w okresie od 01.09.2017r. do 30.09.2017r. uzyskać łącznie 40 punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi.

 

Operatorzy posiadający pozwolenie III kat. oraz  stacje z EU  mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu min. 30 punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi od stacji DX wymagane jest 15 pkt.

 

Nasłuchowcy SP mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów I kat, nasłuchowcy EU i DX odpowiednio wymagania jak dla nadawców.

 

Łączności ze stacją okolicznościową można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub danej emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ) . Łączności emisjami cyfrowymi zaliczane będą na zasadzie rtty x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – zmiana prędkości transferu nie jest uważana za zmianę rodzaju emisji.

Punkty przydzielane są za łączności przeprowadzone w okresie akcji dyplomowej, także w czasie ewentualnych zawodów rozgrywanych w tym czasie.

 

            Wykaz znaków operatorów uprawnionych do wystąpienia o ww. dyplom będzie opublikowany na stronie http://sp5kvw.com w październiku 2017r.

 

Znaki wywoławcze przydzielające po 2 punkty do dyplomu:

 

1. HF40S

2. HF40O

3. HF40N

4. HF40D

5. HF40A

 

Znaki wywoławcze przydzielające po 4 pkt do dyplomu:

 

1. SP40SONDA

2. SN40SONDA

3.SO40SONDA

 

            Za przeprowadzenie łączności ze wszystkimi stacjami z sufiksami jednoliterowymi – ułożenie z liter sufiksów wyrazu SONDA, przewidziany jest dyplom za to osiągnięcie. W przypadku braku łączności ze stacja „jednoliterową” można jednorazowo zamiennie wykazać łączność z inną stacją organizatora z „ wieloliterowym sufiksem” / jocker /.

 

            Dyplomy wydawane są w wersji elektronicznej PDF. Zgłoszenia do dyplomu przyjmowane są do dnia  27.10.2017 r. wyłącznie w wersji elektronicznej – wyciąg z logu w formacie cabrillo z podaniem znaku, imienia, nazwiska i adresu e-mail na skrzynkę poczty elektronicznej sonda.award@gmail.com .

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://sp5kvw.com , http://pzk.katowice.pl oraz http://qrz.com .

 

Postanowienia komisji akcji dyplomowej są ostateczne.

Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych:

SQ4AVD , SP9HTY , SQ1GPR.

 

 

W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia ww. komisji.

 

Zapraszamy do zabawy – SONDA Team.

 

Rules to obtain "SONDA 2017" diploma

 

In order to obtain a diploma on the occasion of starting to broadcast a cult popular science programme called „SONDA” , you need to collect 40 points from contacts with  special event stations  in dates since September 1st 2017 till September 30th 2017

 

Those Operators who have 3rd category permission and stations from EU can get the diploma after having collected min 30 points for  contacts with special event  stations. From  DX station we require 15 points

 

SP SWLs  can get the diploma based on regulations for the 1st category operators, EU  and DX SWLs have requirements respectively like Operators.

 

Contacts with special event  station can be repeated on another emission or using other  KF/UKF band. Each of such contact will be counted only once for each band or each emission without being able to copy it the next day ( e.g. 5 x QSO ssb in band 80m = once ) . Contactiong by digital emissions  will be counted like  rtty x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – changing of the speed of transfer does not mean the change of the kind of emission.

Points will be given for contacts made during the diploma activity or while possible other competitions organised during that time

 

            The list of of operators eligible to apply for the above diploma will be published on http://sp5kvw.com in October 2017.

Call signs of event stations giving 2 points to the diploma are:

 

1. HF40S

2. HF40O

3. HF40N

4. HF40D

5. HF40A

 

Call signs giving 4 points to the diploma are:

 

1. SP40SONDA

2. SN40SONDA

3.SO40SONDA

 

            For making contact with all the stations with one-digit suffixes  –  an achievement of making a SONDA word out of the letters of the suffixes will be awarded a diploma. In a case of the lack of contact with one-letter station, you can once show a contact with another station of the organiser, with multiletter suffix / jocker /.

 

            Diplomas will be delivered as a PDF files. Applicationf for the diplomas will be accepted till October 27th 2017 only digital logs in cabrillo format providing the mark, first and last name and email box onto  sonda.award@gmail.com .

 

If you need more information, please feel free to click the following :http://sp5kvw.com , http://pzk.katowice.pl and http://qrz.com .

 

What has been decided by the commission is ultimate

Please find below people responsible for the regulations and dealing with different matters of contestation

SQ4AVD , SP9HTY , SQ1GPR.

 

 

In case of matters of contestation the above commission will be binding.

 

Join the play! – SONDA Team.

Regelwerk zum Erhalt des „SONDA 2017“ Diploms

 

Zwecks Erhaltung des obengenannten Diploms, anlässlich des 40-ten  Jahrestags der Ausstrahlung der wissenschaftlichen Kult-Sendung „SONDA“, ist es erforderlich  40 Punkte für Kontakte mit den unten aufgeführten Stationen im Zeitraum von 01.09.2017 bis 30.09.2017 zu erhalten.

Funkamateure, die im Besitz der Genehmigung der Kategorie 3 sind als auch EU-Funkstationen erhalten das Diplom für mindestens 30 Verbindungspunkte mit den unten aufgeführten Stationen. Von DX Stationen werden 15 Punkte verlangt.

SP-Anwender erhalten das Diplom nach dem Regelwerk der Funkamateure der Kategorie 1, EU und DX-Anwender entsprechend den Anforderungen für Sender.

Verbindungen mit den unten aufgeführten Stationen können mit einer anderen Emission oder anderer Bandbreite KF/UKF wiederholt werden. Jede solche Verbindung wird nur mit einem Punkt für die jeweilige Emission bzw. Bandbreite gezählt, ohne der Möglichkeit der Vervielfältigung am folgenden Tag (Bsp. 5 x QSO Sub Bandbreite 80m = 1 mal).

Verbindungen in Ziffern Emissionen werden nach Regeln der rtty X 1, bpsk/psk31, psk63, psk125 x 1 – angerechnet. Änderung der Transfergeschwindigkeit wird nicht als Wechsel der Emission gesehen.

Zuteilung der Punkte findet in dem oben angegebenen Zeitraum statt, auch während eventueller Teilnahme an Wettkämpfen in diesem Zeitabschnitt.

Auflistung der Rufzeichen der Funkamateure, die die Ausstellung des Diploms beantragen dürfen, wird im Oktober 2017 auf der Homepage http://sp5kvw.com veröffentlicht.

Rufzeichen, welche 2 Punkte zum Diplom zuteilen:

  1. HF40S
  2. HF40O
  3. HF40N
  4. HF40D
  5. HF40A

 

Rufzeichen, die 4 Punkte zum Diplom zuteilen:

  1. SP40SONDA
  2. SN40SONDA
  3. SO40SONDA

 

Für die Durchführung von Verbindungen mit allen Stationen mit einem Suffix-Buchstaben - die zusammengefügt das Wort SONDA ergeben – ist ein besonderes Diplom vorgesehen.

Im Falle des Fehlens einer Verbindung mit einer der Ein-suffix-buchstabe Stationen, ist es möglich einen einmalige Austausch über das Vorweisen einer Verbindung mit einer der Mehr-suffix-Buchstaben Stationen des Veranstalters (Joker) durchzuführen.

Die Diplome werden in PDF- Form verschickt. Diplomanfragen werden bis zum 27.10.2017, ausschließlich in elektronischer Form angenommen – Auszug aus dem log in Cabrillo Format mit Angabe des Rufzeichens, des Vornamens, Familiennamens und der E-Mail Adresse an die Mailadresse sonda.award@gmail.com

Weitere Informationen erhalten finden sie auf den Internetseiten http://sp5kvw.com, http://pzk.katowice.pl und http://qrz.com

Die Beschlüsse der Kommission der Diplom-Aktion sind Endgültig.

Verantwortliche für die Umsetzung des Regelwerks so wie Entscheidungen im Falle eines Rechtsstreits:

SQ4AVD, SP9HTY, SQ1GPR

Im Falle eines Rechtsstreits sind Beschlüsse der oben genannten Kommission verbindlich.

Wir laden Sie zum Mitspielen ein –  Ihr SONDA Team 

     

 

 

 

8282568 Last modified: 2017-08-19 22:58:36, 14402 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SN40SONDA
Latest Contacts for SN40SONDA at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
SQ5JUP 2017-09-30 80m CW KO02kf Poland Piotr Skarpetowski
HA5ZN 2017-09-30 80m CW Hungary
OH5FNI 2017-09-30 80m CW KP41xs Finland Timo Laitinen
YU7YZ 2017-09-30 80m CW JN95ti Serbia Vladimir Lačok
SP7EWL 2017-09-30 80m CW KO00lx Poland Zbigniew Adamski
DG8KAD 2017-09-30 80m CW JO30av Germany Alexander Derichs
SQ3PMX 2017-09-30 80m CW JO72pr Poland Waldemar (Waldi) Sabo
HA5AIL 2017-09-30 80m LSB JN97ol Hungary Josef Damisch
HF40A 2017-09-30 80m LSB JO90rd Poland Andrzej Skórkiewicz
DK5AL 2017-09-30 80m LSB JO51ds Germany Juergen Schoenfelder
DK2GD 2017-09-30 40m CW Germany
DL7RDH 2017-09-30 80m LSB JO42tk Germany Rolf Hellriegel
DL3DUL 2017-09-30 80m LSB JO71ld Germany Rainer Ringk
EO5P 2017-09-30 80m LSB Ukraine
IV3ONZ 2017-09-30 80m LSB JN65ru Italy Andrea Tognan

Book Totals: 2293 qso's   254 confirmed


c
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Jan 17 18:18:24 2018 UTC
CPU: 0.048 sec 83557 bytes mp