QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SN90LKK Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA SP1PMY - BUREAU OR DIRECT

Email: Login required to view

Page managed by SP1JJY Lookups: 8339

 

Od 1 stycznia 2016 r do 31 marca 2016 r stacja klubowa SP1PMY będzie pracowała pod znakiem wywoławczym SN90LKK promując jubileusz 90-lecia powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców (1926 - 2016).

The special event station SN90LKK is activated to commemorate the 90th Anniversary of the creation of the first amateur radio club in Poland in 1926. The club was located in the city of Lwów (Lviv). The special event callsign will be used through the year 2016. QSOs from 1 January till 31 March are valid for a dedicated award issued by PZK.

REGULAMIN DYPLOMU 90 LAT LWOWSKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW „KOLEBKI POLSKIEGO KRÓTKOFALARSTWA ” 


RULES OF THE 90 YEARS OF THE LVOV SHORTWAVE CLUB „THE CRADLE OF POLISH AMATEUR RADIO”

ПОЛОЖЕНИЕ о Дипломе «90  лет Львовского Клуба Коротковолновиков – «Колыбели Польского Движения Коротковолновиков»

ПОЛОЖЕННЯ диплому «90 років Львівського Клубу Короткохвильовиків « Колиски польського руху короткохвильовиків»

DIPLOMAUSSCHREIBUNG „90 JAHRE LEMBERGER AMATEURFUNKKLUB“ - „WIEGE DES POLNISCHEN AMATEURFUNKS” 


1. Wydawcą Dyplomu jest Polski Związek Krótkofalowców oraz Lwowski Klub Krótkofalowców. 

2. Celem dyplomu jest promocja miasta Lwowa oraz upamiętnienie 90-tej rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców – „Kolebki Polskiego Krótkofalarstwa”. 

3. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od dnia 1.I.2016 r. do 31.III.2016 r. na wszystkich pasmach przeznaczonych dla służby radiokomunikacji amatorskiej dowolnymi emisjami. 

4. W łącznościach obowiązują raporty RS-T. Członkowie LKK i członkowie honorowi LKK dodatkowo podają numer swojej legitymacji członka LKK. 

5. Nie zalicza się łączności przeprowadzonych podczas zawodów krótkofalarskich, przez przemienniki naziemne, oraz cros-band 

6. Do uzyskania dyplomu należy zdobyć minimum 90 pkt. 

7. Stacje zaliczane do dyplomu 90 lat Lwowskiego Klubu Krótkofalowców „Kolebki Polskiego Krótkofalarstwa” oraz ilości przyznawanych przez nie punktów : 

stacje posiadające sufiks „90 LKK"– 15 pkt. 

członkowie LKK z UR – 10 pkt. 

członkowie honorowi LKK z SP – 10 pkt. 

Stacje okolicznościowe : 3Z90LKK; HF90LKK; SN90LKK; SO90LKK; SP90LKK; SQ90LKK . 

Honorowi Członkowie LKK z SP: SP2BMX; SP2JMR; SP2SGF; SP3IQ; SP5CCC; SP5HEN; SP5MDB; SP5QWJ; SP5VJO; SP5XVY; SP8AJC; SP8AQA; SP8AUP; SP8HAU; SP8HXU; SP8IQQ; SP8MI; SP8MRD; SP8NFE; SP8NFZ; SP8TK; SP9ATD; SP9EV; SP9IQO; SP9JPA; SP9LDB; SQ5ABG; SQ5HAU; SQ5MO; SQ7B; SQ8JLA; SQ9CWI 

8. Z każdą stacją organizatora można przeprowadzić tylko jedno QSO na każdym paśmie daną emisją 

9. Award Manager dyplomu "90 lat Lwowskiego Klubu Krótkofalowców"- „Kolebki Polskiego Krótkofalarstwa”–Wiceprezes Zarządu LKK Kol. Zbigniew Guzowski SP8AUP. 

10. Koszt dyplomu – 15 zł; 5 euro lub 5 $

Opłaty za dyplom należy przekazywać przelewem bankowym na konto: Nr. 27 2030 0045 1110 0000 0410 7860, Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, 37-500 Jarosław Skr. Poczt.127. 

11. Dyplom z okazji 90. rocznicy powstania LKK wydawany będzie tylko w wersji papierowej. 

12. Zgłoszenie na dyplom wraz z potwierdzeniem wpłaty winno zawierać: imię i nazwisko, znak i adres wnioskodawcy, znak stacji przyznającej punkty, datę i czas przeprowadzenia łączności wraz z obliczoną punktacją. Dodatkowe informacje o regulaminie można uzyskać pod adresem elektronicznym ot35@o2.pl. 

13. Zgłoszenie należy przesłać na adres Award Managera dyplomu: OT PZK, 37-500 Jarosław, Skr. Poczt 127 lub elektronicznie na ot35@o2.pl 

14. Termin przyjmowania zgłoszeń na dyplom do dnia 30.IV.2016r. 


Lista Członków Honorowych Lwowskiego Klubu Krótkofalowców z nr legitymacji w LKK (podawany w czasie QSO):

SP2BMX - 5/H; SP2JMR - 50/H; SP2SGF - 19/H; SP3IQ - 21/H; SP5CCC - 30/H; SP5HEN - 52/H; SP5MDB - 47/H; SP5QWJ - 15/H; SP5VJO - 12/H; SP5XVY - 38/H; SP8AJC - 27/H; SP8AQA - 8/H; SP8AUP - 6/H; SP8HAU - 32/H; SP8HXU - 11/H; SP8IQQ - 26/H; SP8MI - 7/H; SP8MRD - 39H; SP8NFE - 3/H; SP8NFZ - 31/H; SP8TK - 48/H;  SP9ATD - 16/H; SP9EV - 49/H;;  SP9IQO - 35/H; SP9JPA - 28/H;  SP9LDB - 51/H; SQ5ABG - 14/H; SQ5HAU - 17/H; SQ5MO - 33/H; SQ7B - 34/H; SQ8JLA - 13/H; SQ9CWI - 22/H.


RULES OF THE 90 YEARS OF THE LVOV SHORTWAVE CLUB „THE CRADLE OF POLISH AMATEUR RADIO”

 1. The diploma is issued by the Polish Amateur Radio Union and the Lvov Shortwave Club.
 2. The goal of the diploma is to promote the Lvov city and commemorate the 90th anniversary of formation of the Lvov Shortwave Club – „The cradle of Polish Amateur Radio”.
 3. For the diploma are valid all QSOs that will take place between January 1st and March 31st 2016 on all amateur bands, using all modes.
 4. During the QSO standard RS(T) report is exchanged. Members as well as Honorary Members of the Lvov Shortwave Club are giving also their member ID card number.
 5. QSOs taking place during ham radio contests, using repeaters as well as cross-band QSOs will not be accounted for the award.
 6. In order to receive the award one has to collect at least 90 points.
 7. Stations valid for the 90 years of the Lvov Shortwave Club „The cradle of Polish Amateur Radio” award and amount of points they’ll give:
 • Stations with „90 LKK" suffix – 15 pts.
 • Members of the Club from UR – 10 pts.
 • Honorary members of the Club from SP – 10 pts.

Special event stations: 3Z90LKK; HF90LKK; SN90LKK; SO90LKK; SP90LKK; SQ90LKK.

Honorary members of the Club from SP: SP2BMX; SP2JMR; SP2SGF; SP3IQ; SP5CCC; SP5HEN; SP5MDB; SP5QWJ; SP5VJO; SP5XVY; SP8AJC; SP8AQA; SP8AUP; SP8HAU; SP8HXU; SP8IQQ; SP8MI; SP8MRD; SP8NFE; SP8NFZ; SP8TK; SP9ATD; SP9EV; SP9IQO; SP9JPA; SP9LDB; SQ5ABG; SQ5HAU; SQ5MO; SQ7B; SQ8JLA; SQ9CWI 

8. Only one QSO with each station on each band and each mode will be accounted.

9. The Award Manager of the 90 years of the Lvov Shortwave Club „The cradle of Polish Amateur Radio” diploma is Vice-President of the Lvov Shortwave Club – Zbigniew Guzowski SP8AUP.

10. Issuing fee: 15 zł, 5 euro or 5 $.  The fee has to be sent using bank transfer to the following account:

27 2030 0045 1110 0000 0410 7860    Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 

11. The diploma will be issued only in paper form.

12. The award application together with the bank transfer confirmation should include: first and last name, call sign and address of the applier, call signs of the stations giving the points, date and time of QSOs as well as calculated amount of points. Additional information about the rules is available under the following address: ot35@o2.pl

13. Applications can be sent to Award Manager address: OT PZK 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 or by email ot35@o2.pl

14. Applications will be accepted until April 30th 2016.


HONORARY MEMBERS of numbers legitimacy in the LVOV SHORTWAVE CLUB:

SP2BMX - 5/H; SP2JMR - 50/H; SP2SGF - 19/H; SP3IQ - 21/H; SP5CCC - 30/H; SP5HEN - 52/H; SP5MDB - 47/H; SP5QWJ - 15/HSP5VJO - 12/H; SP5XVY - 38/H; SP8AJC - 27/H; SP8AQA - 8/H; SP8AUP - 6/H; SP8HAU - 32/H; SP8HXU - 11/H; SP8IQQ - 26/H; SP8MI - 7/H; SP8MRD - 39H; SP8NFE - 3/H; SP8NFZ - 31/H; SP8TK - 48/H;  SP9ATD - 16/H; SP9EV - 49/H;;  SP9IQO - 35/H; SP9JPA - 28/H;  SP9LDB - 51/H; SQ5ABG - 14/H; SQ5HAU - 17/H; SQ5MO - 33/H; SQ7B - 34/H; SQ8JLA - 13/H; SQ9CWI - 22/H.


ПОЛОЖЕНИЕ

о Дипломе «90  лет Львовского Клуба Коротковолновиков – «Колыбели Польского Движения Коротковолновиков»

 1. Издатели Диплома – Польский Союз Коротковолновиков и Львовский Клуб Коротковолновиков.

2. Целью диплома является продвижение г. Львова и  чествование  90-летия  создания Львовского Клуба Коротковолновиков – «Колыбели Польского Движения Коротковолновиков».

 3. На Диплом засчитываются радиосвязи проведенные с 01.01.2016 г. до 31.03. 2016 г. на всех радиолюбительских диапазонах любыми видами модуляции. При проведении радиосвязи обязательным есть передача рапорта RS-T. Члены ЛКК и почетные члены дополнительно передают свой номер удостоверения члена ЛКК.

4. Не засчитываются радиосвязи проведенные во время соревнований, через ретрансляторы или cros- band.

5. Для получения Диплома необходимо набрать не менее 90 балов.

6. Балы на Диплом «90 лет Львовского Клуба Коротковолновиков – «Колыбели Польского Движения Коротковолновиков» дают следующие радиостанции:

     - станции с суфиксом «90LKK»     - 15 балов;

     - члены ЛКК с Украины                  - 10 балов;

     - почетные члены ЛКК из SP      - 10 балов.                                                          

Радиостанции юбилейные: 3Z90LKK; HF90KKK; SN90LKK; SO90LKK; SP90LKK; SQ90LKK.

Почетные члены ЛКК из SP: SP2BMX; SP2JMR; SP2SGF; SP3IQ; SP5CCC; SP5HEN; SP5MDB; SP5QWJ; SP5VJO; SP5XVY; SP8AJC; SP8AQA; SP8AUP; SP8HAU; SP8HXU; SP8IQQ; SP8MI; SP8MRD; SP8NFE; SP8NFZ; SP8TK; SP9ATD; SP9EV; SP9IQO; SP9JPA; SP9LDB; SQ5ABG; SQ5HAU; SQ5MO; SQ7B; SQ8JLA; SQ9CWI 

7. С радиостанцией организаторов разрешается провести одно QSO на каждом диапазоне каждым видом модуляции.

8. Менеджером Диплома «90 лет Львовского Клуба Коротковолновиков – «Колыбели Польского Движения Коротковолновиков» является  Zbigniew Guzowski, SP8AUP, заместитель председателя  совета ЛКК.

9. Стоимость Диплома – 15 zl, или 5 Euro, или 5$. Платеж необходимо провести по безналу на счет:

Nr. 27 2030 0045 1110 0000 0410 7860,   Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, 37-500 Jarosław Skr. Poczt. 127

10. Диплом в честь 90-й годовщины создания ЛКК выдается только в бумажном формате.

11. Заявка на Диплом вместе с подтверждением оплаты должна содержать: имя, фамилию , позывной знак и адрес заявителя, позывной знак корреспондента, дату и время проведения связи, подсчет балов. Дополнительную информацию о «Положении…»  можно получить по e-mail:  ot35@02.pl.

12. Заявку необходимо выслать на адрес менеджера Диплома:  OT PZK 37-500 Jarosław, Skr. Poczt 127, или по e-mail  : ot35@o2.pl.

13. Срок подачи заявки   на Диплом – до 30.04.2016 года.


ПОЛОЖЕННЯ

диплому «90 років Львівського Клубу Короткохвильовиків « Колиски польського руху короткохвильовиків»

 

 1. Організатори диплому – Польський Союз Короткохвильовиків (PZK) і  Львівський   Клуб  Короткохвильовиків (ЛКК).
 2. Мета диплому – промоція м. Львова і відзначення 90-ї річниці створення Львівського Клубу Короткохвильовиків  «Колиски польського руху короткохвильовиків».
 3. На диплом зараховуються радіозвязки проведені в терміні від 01ю.01.20916 р. до 31.03.2016 р на всіх радіоаматорських  пасмах будь-яким и видами  модуляції. При проведенні зв’язку обов’язковим є передача рапорту RS (T). Члени ЛКК і почесні  члени ЛКК  передають номер свого  посвідчення.
 4. Не зараховуються радіозв’язки  під час радіоаматорських змагань, через радіоаматорські ретранслятори  і cros-band.
 5. Для одержання диплому необхідно набрати 90 пунктів.
 6. До диплому «90 років Львівського Клубу Короткохвильовиків « Колиски польського руху короткохвильовиків» зараховуються:

- радіостанції з суфіксом  в кличному знаку «90LKK»   - 15 пунктів;

- радіостанції членів ЛКК  з UR                                   - 10 пунктів;

- радіостанції почесних членів ЛКК з SP                    - 10 пунктів.

 

Радіостанції ювілейні: 3Z90LKK; HF90KKK; SN90LKK; SO90LKK; SP90LKK; SQ90LKK.

Почесні члени ЛКК з SPSP2BMX; SP2JMR; SP2SGF; SP3IQ; SP5CCC; SP5HEN; SP5MDB; SP5QWJ; SP5VJO; SP5XVY; SP8AJC; SP8AQA; SP8AUP; SP8HAU; SP8HXU; SP8IQQ; SP8MI; SP8MRD; SP8NFE; SP8NFZ; SP8TK; SP9ATD; SP9EV; SP9IQO; SP9JPA; SP9LDB; SQ5ABG; SQ5HAU; SQ5MO; SQ7B; SQ8JLA; SQ9CWI 

7. З кожною радіостанцією організаторів можна провести лише одне QSO на  кожному пасмі даним видом модуляції.

8. Менеджером диплому «90 років Львівського Клубу Короткохвильовиків « Колиски польського руху короткохвильовиків»  є  заступник голови Ради ЛКК п. Збігнев Гузовскі , SP8AUP. 

9. Вартість диплому – 15zl , або 5 Є, або 5 $. Оплату необхідно переказати безготівково  на рахунок: 

Nr. 27 2030 0045 1110 0000 0410 7860,  Jaroslawski Odzial Terenowy Polskiego Zwiazku Krotkofalowcow, 37-500 Jaroslaw Skr. Poczt. 127.

10. Диплом на честь 90-ї річниці створення ЛКК буде видаватися тільки в паперовій версії. 

11. Заявка на диплом разом з підтвердженням оплати повинна містити:  Ім’я, прізвище, кличний знак і адрес заявника, кличний знак кореспондента,дата і час  проведення радіозв’язку і сума  набраних пунктів. Додаткову інформацію по  Положенню можна отримати за адресою: ot35@o2.pl 

12. Заявка на Диплом висилається за адресою: OT PZK, 37-500, Jaroslaw Skr. Poczt. 127, або на e-mail : ot35@o2.pl 

13. Термін прийому заявок на диплом – до 30.04 2016 року.

ОРГАНІЗАТОРИ


Vom 1. Januar 2016 bis zum 31. März 2016 wird die Klubstation SP1PMY unter dem Rufzeichen SN90LKK aus Anlass des 90. Jubileum der Gründen des Lemberger Amateurfunkklubs (1926 - 2016) arbeiten.

 

DIPLOMAUSSCHREIBUNG „90 JAHRE LEMBERGER AMATEURFUNKKLUB“ - „WIEGE DES POLNISCHEN AMATEURFUNKS” 

 

1.  Der Herausgeber des Diploms ist der Polnische Amateurfunkverband und der Lemberger Amateurfunkklub.

2. Das Ziel der Ausgabe des Diploms  ist die Promotion der Stadt Lemberg und auch  der 90. Jahrestag der Gründung des Lemberger Amateurfunkklubs.

3. Für das Diplom zählen alle Funkverbindungen im Zeitraum vom 1.01.2016 bis zum 31.03.2016 auf allen führ den Amateurfunkdienst zugelassenen Frequenzen und allen Betriebsarten.

4. Während der Funkverbindung sind zwingend die Rapporte RS- T auszutauschen. Die Mitglieder und die Ehrenmitglieder des LKK nennen zusätzlich die Nummer des Mitgliedsausweises des LKK.

5.  Funkverbindungen bei Amateurfunkwettbewerben, über erdgestützte Umsetzer sowie Cros-band-Verbindungen werden nicht angerechnet.

6. Für die Erlangung des Diploms sind mindestens 90 Punkte zu erreichen.

7. Für das Diplom 90 Jahre Lebemberger Amateurfunkklub „Wiege des polnischen Amateurfunks“ vergeben:

- die Stationen, mit dem Suffix `90 LKK  – 15 Pkt

- Mitglieder des LKK aus UR – 10 Pkt

- Ehrenmitglieder der LKK – 10 Pkt

Sonderstarionen sind:  3Z90LKK; HF90LKK; SN90LKK; SO90LKK; SP90LKK; SQ90LKK .

Die Ehrenmitglieder des LKK aus SP sind: SP2BMX; SP2JMR; SP2SGF; SP3IQ; SP5CCC; SP5HEN; SP5MDB; SP5QWJ; SP5VJO; SP5XVY; SP8AJC; SP8AQA; SP8AUP; SP8HAU; SP8HXU; SP8IQQ; SP8MI; SP8MRD; SP8NFE; SP8NFZ; SP8TK; SP9ATD; SP9EV; SP9IQO; SP9JPA; SP9LDB; SQ5ABG; SQ5HAU; SQ5MO; SQ7B; SQ8JLA; SQ9CWI 

8. Mit jeder Station des Veranstalters darf nur ein QSO auf einem Band mit der jeweiligen Betriebsart durchgeführt werden.

9.  Diplommanager des Diploms " 90 Jahre Lemberger Amateurfunkklub" - "Wiege des polnischen Amateurfunks" –  ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des LKK Vorstandes Kol. Zbigniew Guzowski SP8AUP.

10. Die Diplomgebühr beträgt – 15 PLN bzw. 5 Euro oder 5$.

Die Diplomgebühr ist durch eine Überweisung auf das Konto : Nr. 27 2030 0045 1110 0000 0410 7860, Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, 37-500 Jarosław Skr. Poczt.127. zu entrichten.

11. Das Diplom aus Anlass des 90. Jahrestages der Gründung des LKK wird nur in Papierform herausgegeben.

12. Die Antragstellung für das Diplom mit Bestätigung der Einzählung soll beinhalten: Name und Vorname, das Rufzeichen und die Anschrift des Antragstellers, das Rufzeichen der Punkte vergebenden Station, das Datum und Zeit der durchgeführten Verbindung einschließlich der berechneten Punkte. Weitere Informationen über die Bedingungen sind unter der e-Mail-Adresse ot35@o2.pl erhältlich.

13. Der Diplomantrag ist zu richten an den Award-Manager:  OT PZK, PL-37-500 Jarosław, Skr. Poczt 127  oder per e-Mail an ot35@o2.pl .

14. Der Diplomantrag ist bis zum 30.04.2016 einzureichen.


Liste der Ehrenmitglieder des Lemberger Amateurfunkklubs mit den Mitgliedsausweisnummern des LKK (die während des QSO’s angegeben werden):

SP2BMX - 5/H; SP2JMR - 50/H; SP2SGF - 19/H; SP3IQ - 21/H; SP5CCC - 30/H; SP5HEN - 52/H; SP5MDB - 47/H; SP5QWJ - 15/HSP5VJO - 12/H; SP5XVY - 38/H; SP8AJC - 27/H; SP8AQA - 8/H; SP8AUP - 6/H; SP8HAU - 32/H; SP8HXU - 11/H; SP8IQQ - 26/H; SP8MI - 7/H; SP8MRD - 39H; SP8NFE - 3/H; SP8NFZ - 31/H; SP8TK - 48/H;  SP9ATD - 16/H; SP9EV - 49/H;;  SP9IQO - 35/H; SP9JPA - 28/H;  SP9LDB - 51/H; SQ5ABG - 14/H; SQ5HAU - 17/H; SQ5MO - 33/H; SQ7B - 34/H; SQ8JLA - 13/H; SQ9CWI - 22/H.

Członkowie Lwowskiego Klubu  Krótkofalowców

Zarząd Lwowskiego Klubu Krótkofalowców

7113106 Last modified: 2016-02-23 21:53:40, 41158 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SN90LKK

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Thu Jan 18 11:40:09 2018 UTC
CPU: 0.074 sec 98296 bytes mp