QRZ.COM
ad: elecraft
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP7PTM Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU

Email: Login required to view

Page managed by SP7HIW Lookups: 6816

 

 

Siedziba klubu - I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

                                                  D Y P L O M   H U B E R T U S    S P A L S K I

                                                                               Regulamin

Organizator akcji dyplomowej : Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM, przy I LO w Tomaszowie Mazowieckim.

Patronat Honorowy akcji dyplomowej – P. Roman Jagieliński

Dyplom wydawany jest z okazji Święta Myśliwych, Leśników i Jeźdźców.

QSO zaliczane do zdobycia dyplomu :

stacje DX - 1 QSO z dowolną stacją z wykazu poniżej

stacje EU – 2 QSO z dowolną stacją z wykazu poniżej

stacje SP – 3 QSO  / ze stacją SP7PTM łączność obowiązkowa /

Termin przeprowadzenia łączności : 10.10.2015 – 11.10.2015

Łączności z n/w stacjami zaliczane są w akcji dyplomowej Hubertus Spalski :

1.SP7PTM łączność obowiązkowa dla stacji SP

2. SP7HIW ; SP7OGP ; SP7AH ; SP7JWT ; SP7OGR ; SP7ITS ; SP7SZW ; SQ7BTY; SQ7ACP ;

SQ7KOY ; SQ7RJH ; SP7DRV ; SP5EWX ; SQ7OTA;

3. Pasma : 160 – 10 m ;

4. Emisje : SSB ; CW ; DIGI ;

5. Łączności można powtarzać na innym paśmie i innym rodzajem emisji

6. Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej i przesyłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy

7. Zgłoszenia na dyplom - adres e-mail : sp7ptm@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać :

- znak stacji

- imię nazwisko operatora

- wykaz przeprowadzonych łączności

 

                                                                DIPLOMA   HUBERTUS   SPALSKI

                                                                                      Regulations

Organizer: School Amateur Radio Club SP7PTM, at I High School in Tomaszow Mazowiecki, Poland.

Honorary Patronage - Mr. Roman Jagieliński

Diploma is issued in occasion of hunters', foresters' and horse riders' day.

QSO included for obtaining the diploma:

DX stations - 1 QSO with any stations / list /

EU station - 2 QSOs with any stations / list /

SP stations - 3 QSOs / mandatory connection with SP7PTM /

Date for communication: 10.10.2015  -  11.10.2015

Communications with stations are included in the action Hubertus Spalski:

1.SP7PTM mandatory connection for SP

2. SP7HIW; SP7OGP; SP7AH; SP7JWT; SP7OGR; SP7ITS; SP7SZW; SQ7BTY; SQ7ACP;

SQ7KOY; SQ7RJH; SP7DRV; SP5EWX; SQ7OTA;

3. Bandwidth: 160 - 10 m;

4. Emissions: SSB; CW; DIGI;

5. Communications can be repeated on a different band and a different kind of emissions

6. Diploma is issued in electronic form and sent to e-mail address specified in notification

7. Applications for diploma - e-mail: sp7ptm@gmail.com

The application should include:

- A call sign of the station

- Full name of the operator

- List of communications conducted

 

 

                                                                Dyplom Powiat Tomaszowski ”

     W związku z dużą atrakcyjnością powiatu Tomaszowa Mazowieckiego pod względem krótkofalarskich obiektów terenowych, klub SP7PTM będzie wydawał specjalny dyplom za przeprowadzone łączności ze stacjami pracującymi z lokalnych zamków, parków i rezerwatów przyrody(SPFF) oraz gmin(PGA). Regulamin dostępny na stronie klubowej tutaj.


„ District Tomaszow ” diploma

     Because of high attractiveness  Tomaszow Mazowiecki district, SP7PTM club will be issuing special diploma regarding qsos with radio stations which work from local parks, reserves etc. Rules are available at club webpage here.


CERTIFICATE OF CLUB SP7PTM - 2013

In the 2013 there is special event - 110th anniversary of First High School located in Tomaszow Mazowiecki. Due to this fact Radio Amateurs School Club SP7PTM releases special Certificate.

Rules to achieve certificate :
- in the period 20.09. - 4.10.2013r., You have to make one QSO (or SWL listening) with club station SP7PTM and one QSO(or SWL listening) with one of the club member station listed below:
SP7HIW SP7ITS SP7JWT SP7SZW SP7OGP SP7OGR SQ7ACP SQ7BTY SQ7OTA SQ7RJH SP5EWX KD2EOH(ex SP7OGT)

Request data :
- Station callsign to be printed on certificate
- Name, Surname, (Club Name) of the operator
- log with QSOs
- e-mail address to which certificate will be send

Certificate will be send to e-maill address as PDF document. Certificate is free of charge.
Last day to make request for certificate is 31.10.2013r. To make request send above data to e-mail address: sp7ptm@gmail.com

Below example of certificate.


DYPLOM SP7PTM - 2013

Z okazji 110 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz., Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM będzie wydawał okolicznościowy Dyplom.

Warunki uzyskania dyplomu :
- w okresie 20.09. - 4.10.2013r., przeprowadzenie łączności / nasłuchu
/ ze stacją klubową SP7PTM oraz jedną z n/w stacji - członków Klubu :
SP7HIW SP7ITS SP7JWT SP7SZW SP7OGP SP7OGR SQ7ACP SQ7BTY SQ7OTA SQ7RJH SP5EWX KD2EOH(ex SP7OGT)

Wzór Zgłoszenia :
- Znak Stacji na który będzie wystawiony Dyplom
- Imię i Nazwisko / Nazwa Klubu / operatora stacji
- wyciąg z logu za przeprowadzone łączności
- e-mail na który ma być wysłany Dyplom.

Dyplom będzie wysłany na podany adres e-mail w formacie PDF. Dyplom jest bezpłatny.
Zgłoszenia do Dyplomu będą przyjmowane do dn. 31.10.2013r. na adres e-mail : sp7ptm@gmail.com

Poniżej wzór dyplomu.

                                           

                                                     

 


 

free counters

6739652 Last modified: 2015-09-27 13:32:09, 12105 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Jan 21 06:23:47 2018 UTC
CPU: 0.065 sec 67968 bytes mp