QRZ.COM
ad: k1jek
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
OM7DX Slovak Republic flag Slovak Republic

Login is required for additional detail.

QSL: OM7DX OR VIA W3HNK OR VIA EQSL

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 21380

 

http://www.vidoemo.com/yvideo.php?i=WUtrMTJtcWuRpVFNIdE0&w1aw-arrl-morse-code-practice-for-radio-amateurs-on-ts-520s=

                      V  REKONSTRUKCII   !!!

Stručne o mne:

Radioamaterska  stanica : OM7DX

    OM7DX operator Stefan,QTH Banovce nad Bebr.(BAN),WW Locator:JN98DR,

 adresa:Stefan MELCER,Vystrkov 1147-77,95701 Banovce nad Bebravou,           
            SLOVAKIA.
 e-mail : om7dx.stefan@gmail.com
 QSL via bureau,direct alebo via W3HNK
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  Zacinal som v miestnom radioklube ex OK3KEG,nw OM3KEG v r. 1955 ako     
 radiovy posluchac : OK3-20234 , neskorsie po skuskach v Janikovciach pri Nitre
 mi bol prideleny volaci znak OK3CGP.Za pomoci OK3DG Jozefa Krcmarika,
 bratov Eduarda OM3EY,a IVANA OM8NY (nw silent key),a inych ,
 som ziskal skusenosti o radioamaterskej prevadzke ( pozdejsie aj o DX 
 prevadzke).Home made TX a RX Hamarlund.Triedu B ( vtedy max vykon do 100
 watt a vsetky pasma) som ziskal po splneni podmienok a doporuceni 
 predstavenstvom OK3KEG.Svoje skusenosti som odovzdaval samozreje aj
 bratovi Edovi( tenkrat este zacinajuci OK3TCA,nw OM3EY,neskorsie obaja 
 tretiemu bratovi Ivanovi (ex OK3CSC,potom OM8NY,t.c.silent key).
   Vzhladom k usliu som  ziskal  triedu A (300 watt),neskor  zvlastne povolenie 
 1 KW. Do medznarodnych zavodov mi bol povoleny vykon 2,5 KW.
    " Morzeovku" som sa naucil v radioklube,potom ako radista v Susuciach(OK1)
 pri voj.vycviku a po roku v Janoviciach nad Uhlavou zapisom 150 zn/min a bez
 zapisu cca 180-190 zn/min som cital do pamati.
     Po skonceni zakl.voj.sluzby som bol prijaty do sluzieb na lodiach CSPD , ako
 radiotelegrafista a kumulovanej funkcie ako strojnik,plavcik,lodmajster ( bocman)
 zakratko ako ldm/kdt (kadet-lod pisar).Neskorsie ako kapitan 3 triedy, postupne 
 ako kpt.2 triedy a ako velitel lode skoro 35 rokov.
  V case svojho volna v BN som neunavne pracoval na zdokonaleni v morze , co 
 bolo nutne hlavne v pretekoch.V rychlotelegrafii som sa zucastnoval sporadicky
 ( hlavne v lokalnych pretekoch).Zucastnil som sa i zapadoslovenskej sutaze v
 rychlotelegrafii v Galante : 1. miesto za pismena,cisla a zmiesane texty.
     Nadalej spolocnymi silami v klube sme prevadzkovali preteky ako OK3KEG 
 z Jankovho vrsku uz od r. 1970.
    Vzhladom k mojmu zamestnaniu som nepokracoval v zdokonalovani v
  rychlotelegrafii,ale zameral som viac-menej na zavody a plnenie podmienok na 
 doplomi.Uz tenkrat som si dal zavazok: po penziu ziskam aspon 500 roznych
 diplomov z 100 roznych DXCC zemi.Bolo to vtedy akoby nerealne,,ale knihy od 
 ex OK3BG Tibora Polaka ,CHC klubu,od Jirka Pecka OK2QX,atd. mi k tomuto 
 zavazku napomohli a zdarne.Najprv to boli diplomi z OK  (CSSR) ,potom EU,a 
 nakoniec z roznych DXCC.Dnes mam potvrdene vsetky zeme DXCC a najviac si
  vazim  vsetky diplomi,lebo kazdy bol svojim sposobom " tazky".Ku kazdemu
  viedla rozna cesta.Ked som potreboval vediet kde su rozne zeme,musel som sa poducit v zemepise.Bolo treba zeme z juznej Ameriky ? Bolo treba slovniky EA,
  a hura na kraje hovoriace spanielsky.Bolo ich tam ako "maku".Takisto to bolo pre staty v Afrike  hovoriace po francuzky.(Ziskavali sa lahsie QSL listky takto).
 Vsak problemi boli,pre direktovanie QSL listkov.Z lode sme si sem tam doniesli potrebne zasoby i liehovin,a nechodilo sa do pohostinstiev a vreckove bolo kde 
 pouzit.Na direkty.
       Ale predsa z cennych diplomov (vlastnim viacej ako 500 roznych diplomov)    si vazim ako : 9 Band DXCC (QSLL), 9 Band WAC (QSLL),
   5 Band WAZ ,   5 Band EU, 5 Band AS, 5 Band AF, 5 Band NC, 5 Band OC, 
   5 Band BCRTA, 5 Band TDEA, 5 Band WAP(Worked All Pacific),5Band DUF,
   5 Band LZ , 5 Band WAS ,etc.
        So Slovenskych diplomov : diplom SLOVAKIA (za vsetky okresy SR ) ,
jak na KV a znamku c.1, za vsetky okr.SR na VKV (vsetkych 79 ! ), dalej
 W100OM plus znamky c.1, za 300.450.600,750 a 1000 roznych stanic, dalej 
Lokatory SR -vsetky znamky a poslednu za 1000 lokatorov SR ( vyse 15 rokov 
to trvalo ! ) a neposledne diplom Hrady,zamky a pevnosti SR ( dnes 301) a 
 diplom - Aktivator Hradov a zamkov SR,( navstivil som a vysielal cca zo 180
hradov/zamkov/pevnosti,ale podmienky pre splnenie som dosiahol znamku 80.
   Ak mi zdravie dovoli,rad by som navstivil este zopar (o.i.ak syn spravi  aj
radioamaterske skusky).Ked t.r. spravil skusky na kapitana lode,co zahrnuje aj skusky pre spojenia lode s pobreznou stanicou,myslim,ze sa mu i toto podari. 
   Este sa vratim k tym zavodom.Zacal so  uz rokoch 60-tich cca 20-30 zavodov rocne.Dnes okolo 50 zavodov,vsetko prevazne s LP .Koncove stupne som nikdy extra nevyuzival.Obcas na druhom QTH-Betlehem,co je nase spolocne QTH.
Vzhladom k ruseniu TV som sa musel uskromnit ( hlavne na domacom QTH  na LP kategoriu a posledne roky i na QRP,ked to neslo s LP.I ked kablova TV mi velmi pomohla,nepomohla uplne.( Na cinzaku 88 bytov sa najde i dnes "sukromnik" s vlastnymi ANT). Ja mam smolu,ze sa musi nachadzat 10 m od mojej anteny.Hi.Ale uz mam spravenu dohodu,ze mu zaplatim zapojenie kabelovej TV .Snad bude pokoj.Neviem ci sa toho dozijem,lebo lamu ma aj ine skutocnosti.
  73 de Stefan OM7DX
   ..........................................................................................................................
 


,.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   Briefly about me 
Amateur radio station: OM7DX 
    OM7DX operator Stefan QTH Banovce over Bebr. (BAN), WW Locator: JN98DR, 
 Address: Stefan MELCER, Vystrkov 1147-77,95701 Banovce over Bebravou 
            SLOVAKIA. 
 E-mail: om7dx.stefan @ gmail.com 
 QSL via bureau, direct or via W3HNK 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
  I starts at the local Radioclub ex OK3KEG, NW OM3KEG in r. 1955 as 
 Radio posluchac(SWL): OK3-20234, later, after trials in Janíkovce in Nitra 
 I was assigned call sign OK3CGP.Za aid OK3DG Joseph Krčmárik, 
 brothers Edward OM3EY and OM8NY Ivan (NW silent key), and others 
 I gained experience on the amateur radio service (later about DX 
 operation). Home Made TX and RX Hamarlund.Triedu B (when maximum output of 100 
 watt and all bands), I got to meet the conditions and recommendations 
 Board OK3KEG.Svoje experience, I was handed over to the obvious 
 brother Edovi (Tenkrát este starting OK3TCA, NW OM3EY, later both 
 third brother, Ivan (ex OK3CSC then OM8NY, key tcsilent). 
   Since I fled won Class A (300 watt), then a special permit 
 1 KW. To the international sites I was permissible power 2.5 KW. 
    "Morse" I learned in Radioclub, then as radio operator in Susuciach (OK1) 
 in training and after the Janovic Úhlavou over 150 brand registration / min and without 
 zapisu about 180-190 brand / min I read into memory. 
     After military service I was accepted into service on ships CSPD as 
 Radio operator and cumulative functions as a mechanic, lifeguard, lodmajster (bocman) 
 Soon as the LDM / KDT (cadet-ship typing). Captain later than 3 classes, gradually 
 kpt.2 such as classes and master nearly 35 years. 
  In his free time in the BN, I worked tirelessly to improve the morse what 
 was necessarily mainly pretekoch.quickly telegraphy (QRQ) I attended sporadically 
 (Especially in local races). I took part and western competition 
 rychlotelegrafii in Galante: 1 space for letters, numbers and mixed texts. 
     Further joint efforts of the club, we operate as a race OK3KEG 
 of Janková vršku already since 1970th 
    Due to my employment, I have not continued to improve in 
  rychlotelegrafii, but I focused more broadly on the plant and that the conditions for 
 doplomi.Uz Tenkrát I gave commitment: the board obtaining at least 500 different 
 degrees from 100 different DXCC lands.Been this time though unrealistic, but the book 
 Ex OK3BG Tibor Polak, CHC club from Jirka OK2QX putamen, and so forth. me to this 
 pledge help and they were gut.Earliest diploma from OK (CSSR), then the EU, and 
 Finally, the various have DXCC.Today DXCC confirmed all the earth and the most 
  diplomi appreciate all because everyone has their own way "difficult". Each 
  led variable road.Ked I needed to know where different land I had poducit in geography.was be ground from South 
America? It should be Slovniky EA 
  and hurray for speaking regions spanielsky.Was them there as "Poppy". It was for the states in the French-speaking 
Africa. (easier to acquire the following QSL cards). 
 But problemi were for direktovanie QSL tickets.Z ships here and there, we brought the stocks and spirits, and walked 
into the pocket and pohostinstiev where 
 pouzit.Na direkte. 
       And yet the Security diplomas (owning more than 500 different degrees) than we appreciate: 9 Band DXCC (QSLL), 9 
Band WAC (QSLL) 
   5 Band WAZ EU Band 5, Band 5 AS 5 AF Band, Band 5 NC, 5 Band OC 
   5 Band BCRTA, TDEA Band 5, Band 5 (WAP Worked All Pacific) 5Band DUF, 
   5 LZ Band, 5 Band WAS, etc.. 
        With the Slovak diplomat: Diploma SLOVAKIA (for all districts of Slovakia) 
both the TA and mark c.1, all okr.SR for VHF, UHF (all 79!), followed 
 W100 plus mark c.1, 300,450,600.750 and 1000 for different stations, further 
SR-locators, and all signs of the last for 1000 lokator Slovakia (over 15 years 
it took! ) And a diploma neposledne Fortresses, and the strength of the SR (now 301) and 
 Diploma - Activator castles SR, (I visited a broadcast of approx 180 
Castles / locks / fortress, but the conditions to meet, I reached the 80th mark 
   If you realize, I visited a number este zopar (oiak son to do well 
amateur radio testing). When t.r. made test captain of the ship, which includes tests for ship's connections with 
coastal station, I think it also succeeds in this. 
   Este get back to those zavodom.Zacal with already 60 years-ers, about 20-30 plants rocne.Dnes about 50 factories, 
mostly everything with LP. Terminal degrees I never nevyuzival.Obcas extra second QTH-Bethlehem, what is our common QTH 
Due to the cancellation of TV I had uskromnit (mainly in the domestic LP QTH in category and the latter years of QRP 
and when it did not go with LP.I when cable TV helped me a lot, did not help completely. (The apartment house 88 
apartments will be found today " private-sector "with its own ANT). I have bad luck, that must be located 10 m from my 
anteny.Hi.Ale already have made with the agreement that his involvement offers cable TV. Perhaps the peace.I do not 
know whether it is the live end because me and influences other facts. 
  73 de Stefan OM7DX

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
  
     

6359217 Last modified: 2015-07-16 00:31:59, 55170 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Jan 17 20:11:44 2018 UTC
CPU: 0.063 sec 119385 bytes mp