QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP7IIX Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU PZK - OT-15 or direct or eqsl

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 1590

 

Moje rodzinne miasto Grudziądzspichrze grudziądzkie

Jako uczeń potocznie zwanego "Elektryka" w Grudziadzu,  pojawiłem się w klubie SP2KJH gdzie zacząłem swoją edukację związaną z późniejszym hobby jakim jest do tej pory krótkofalarstwo. W 1974r w dosyć licznej grupie, po intensywnym szkoleniu miedzy innymi przez kolegę Sp2EPU ( Gienek) pojechaliśmy do Bydgoszczy na egzamin, który między innymi obejmował test z telegrafii, przepisów i ogólnie ujmując elektroniki, który zakończyłem z wynikiem pozytywnym. Tym samym uzyskałem Świadectwo Uzdolnienia, które pozwoliło na uzyskanie licencji kategorii 1. Pierwsza łaczność pod swoim znakiem SP2iiX którą przeprowadziłem w listopadzie 1974 roku, to taka lokalna z kolegą Andrzejem SP2IIO emisją AM, kolejna to już było duże wyzwanie bo zawołałem na telegrafii Jozefa z Bratysławy OK3TNJ. No i sie potoczyło , kolejne konstrukcje nadajników,  kolejne QSO z wieloma stacjami głównie na CW i tak jest do dziś, chociaż zaczyna przeważać emisja SSB.. Później wobec udanego startu na bydgoskiej uczelni Akademi Techniczno Rolniczej  ( obecnie Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy ) trafiłem do klubu studenckiego jakim był SP2PIK ( jakt się mówiło graliśmy zawsze 2PIK).  Pamiętam do dziś jak się robi  preszpan wg Kazika Sp2Fax   hi hi ,dzisiaj znakomitego DX mana .  Kolejny etap to zmiana QTH na Kutno, skąd praca pod znakami sp5iix i obecnie sp7iix  I tak do dziś, mimo wielu przerw wynikajacych z różnych uwarunkowań staram się pojawiać na pasmach amatorskich, zarówno na CW, SSB jak i emisjami cyfrowymi. Więc do uslyszenia na pasmach amatorskich zarówno odpowiem na fonii, telegrafii czy emisją cyfrową

As a student TCHiEL "Electrician" in Grudziadz, I appeared in SP2KJH club where I started my education related to the later hobby. In 1974 in quite a large group, after intensive training, among others, by a colleague Sp2EPU (Gienek) we went to Bydgoszcz for an exam which included among others the test of telegraphy, regulations and generally the electronics, which I finished positively. So I got a Qualification Certificate, which allowed me to obtain a Category 1 license. The first QSO under my sign SP2iiX a conducte in November 1974 was such a local with my colleague Andrzej SP2IIO in AM broadcast, another was already a big challenge because I called on the telegraph of Jozef from Bratislava OK3TNJ. Later on with a successful start at the Bydgoszcz Academy "ATR (now the University of Technology and Natural Sciences) I was work to a student club SP2PIK as we said we always played 2PIK. The next stage is the change of QTH to Kutno, where the work under the signs sp5iix and now sp7iix And so to this day, despite many interruptions resulting from different conditions, I try to appear on the amateur bands, both CW, SSB and digital broadcast. So to hear on the amateur bands I will both answer on the phone, telegraph or digital broadcast

VY 73 Marian sp7iix

8263882 Last modified: 2017-08-09 20:32:21, 4443 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SP7IIX
Latest Contacts for SP7IIX at QRZ.com
dedateband mode grid Country op

Book Totals: 0 qso's   0 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM


c
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 16 23:36:07 2018 UTC
CPU: 0.059 sec 62474 bytes mp