QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
SP9TBT Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU OR DIRECT, eQSL

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 3087

 

 


90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku”

Regulamin Dyplomu Jubileuszowego


1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest Komitet Organizacyjny, składający się z przedstawicieli Oddziałów
Terenowych PZK: OT-06, OT-29, OT-31 i OT-50.
2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Śląsku.
3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu województwa śląskiego (G).
4. Do Dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone od 1.06 do 30.06.2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją. 
Do Dyplomu liczy się tylko jedną łączność z daną stacją (nasłuch stacji), bez względu na pasmo i emisję.Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją okolicznościową. Nie są zaliczane łączności przez przemienniki i Echolink oraz cross-band i modulacją mieszaną.
5. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i Dyplomów:
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla uczestnika spoza Górnego Śląska za zdobycie największej liczby punktów;
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla stacji indywidualnej, pracującej z województwa śląskiego (G), za przeprowadzenie największej liczby QSO;
– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla nasłuchowca, bez względu na miejsce zamieszkania, który zaloguje największą liczbę stacji śląskich;
– Dyplomy dla wszystkich uczestników za zdobycie określonej liczby punktów;
– w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja, która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.
6. Punktacja dyplomowa
Za łączność ze stacją okolicznościową organizatorów : HF90GLI, HF90GOT, HF90ROP, HF90SOT, HF90TM- 20 pkt.
Za łączność ze stacją pracującą z województwa śląskiego: 5 pkt.
Aby zdobyć Dyplom, należy uzyskać następującą liczbę punktów:
Stacje SP – 90 pkt.; EU – 60 pkt.; DX – 40 pkt.
8. Dyplom jest wydawany w wersji elektronicznej i bezpłatnie.
9. Zgłoszenia na Dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca lipca na adres: SQ9V@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak korespondenta, data i czas QSO; znak, imię i adres e-mail wnioskodawcy.
10. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania Dyplomów nastąpi 1.09.2017.
11. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kol. Marka SP9HTY, który jest Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego, a jego decyzje będą ostateczne.

90 Years or Amateur Radio in Upper Silesia

 Jubilee Award Rules


1. The celebrations are handled by the Organising Committee, composed of the representatives of PZK Divisions: OT-06, OT-29, OT-31, and OT-50.
2. The goal of the event is to recall the history of amateur radio in Silesia.
3. Awards will be granted for contacts (HRD’s) with the stations located in the Region of Silesia (G).
4. The contacts (HRD’s) conducted from 1.06 to 30.06.2017, any band, any mode, will be valid. 
Only one QSO (HRD) with a given Silesian station will count, regardless of band or mode. A QSO (HRD) with at least one special-event station will be mandatory. Contacts through repeaters and Echolink, as well as cross-band or mixed ones will not be valid.
5. To honour the event participants, the organiser will grant Prizes, Cups and Awards:
– Prize, Cup, and Award for scoring the highest number of points by a participant from outside Upper Silesia;
– Prize, Cup, and Award for conducting the highest number of QSO’s by an individual station operating from Silesia (G);
– Prize, Cup, and Award for logging the highest number of Silesian stations by an SWL, regardless of his/her place of residence;
– Awards for the scorers of the requested numbers of points;
– In the case of an identical score, a higher position will be assigned to the station that has completed sooner the last contact with the organiser’s special-event station.
6. Award Scoring
For a QSO (HRD) with a special-event station: 20 pts.(HF90GLI,HF90GOT,HF90ROP,HF90SOT
HF90TM)
For a QSO (HRD) with a station operating from Silesia: 5 pts.
To receive an Award, the Applicants should score as follows:
SP stations 90 pts.; EU stations 60 pts.; DX stations 40 pts.
8. The Award will be issued in an electronic version free of charge.
9. Please send your application by e-mail to: SQ9V@wp.pl by the end of July 2017. Your Application should contain:
the correspondents’ callsigns and the dates and times of your QSO’s, as well as your callsign, name, and e-mail address.
10. The conclusion of the event and Award issuance will be completed on 1.09.2017.
11. In case of dispute, Marek SP9HTY, the Organising Committee Coordinator, will make his decisions which will be final.

 

SP9TBT / 5 QTH- Żulin PGA WE08 LOC-KO02WL QRV 20.5 - 26.11.2016 

8151597 Last modified: 2017-06-11 06:20:38, 7646 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SP9TBT
Latest Contacts for SP9TBT at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
5B4VL 2016-09-01 17m SSB KM64ET93 Cyprus Andreas Ellinas

Book Totals: 1 qso's   0 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM


c
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Sun Jun 25 07:10:15 2017 UTC
CPU: 0.043 sec 66385 bytes mp